Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 2:
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zastępca Głównego Inspektora do spraw KSPO nadzoruje pracę Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej.",

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dyrektor Generalny nadzoruje pracę Biura Dyrektora Generalnego, Biura Finansowego oraz Biura Teleinformatyki.",

b) w § 7 ust. 8a otrzymuje brzmienie:

"8a. Wydział Finansowo-Księgowy nadzoruje główny księgowy.",

c) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników; analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Inspektoratu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu; opracowywanie planów szkoleń pracowników Inspektoratu; organizacja szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Nadzoru Inspekcyjnego; tworzenie polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Finansowego oraz współpraca z Biurem Finansowym przy nadzorowaniu wdrażania polityki wynagrodzeniowej; organizacja praktyk i staży zawodowych; obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie kancelarii Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu, z wyłączeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO; prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową i materiałową, administrowanie nieruchomościami, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat; zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Inspektoratu; prowadzenie archiwum zakładowego; koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą i audytem; koordynacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1); realizacja zadań z zakresu kontroli wewnętrznej; tworzenie w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi procesów wspierających i usprawniających realizację zadań związanych z działalnością Inspekcji w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; prowadzenie rejestru kontroli, koordynacja oraz monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacja zadań związanych z administrowaniem środkami transportu, z wyłączeniem spraw należących do Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat.",

d) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań Inspekcji i Ramowy Plan Kontroli dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego;

opracowuje procedury kontrolne dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, opiniuje drogowe procedury kontrolne odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów Inspekcji; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Teleinformatyki w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.",

e) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, wykorzystując narzędzia i systemy stanowiące element KSPO, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację MJK, stan urządzeń infrastruktury przydrożnej, służącej do poboru i kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej instancji, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora oraz prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; ponadto współdziała z Biurem Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie realizacji zadań dotyczących poboru i kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w celu ujednolicenia systemu operacyjnego funkcjonującego w ramach KSPO.",

f) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi we współpracy z Biurem Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat obsługę KSPO i pobór opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie i procedury w tym zakresie. W tym celu w szczególności realizuje zadania związane z wdrażaniem, utrzymaniem i monitorowaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, w tym z zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych; zarządzaniem usługami IT; wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO; budową, wdrażaniem i utrzymaniem narzędzi na potrzeby realizacji przez Głównego Inspektora procesów poboru opłat, obsługi użytkownika, wsparcia czynności kontrolnych, obsługi transakcji finansowych w KSPO oraz manualnego systemu poboru opłat i rozwojem technologicznym KSPO. Ponadto do zadań Biura należy realizacja czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości Biura oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, w szczególności z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych i rekrutacji związanych z obsługą KSPO oraz z Biurem Teleinformatyki w zakresie dotyczącym administrowania infrastrukturą IT zarządzaną przez Biuro Teleinformatyki.

2. W skład Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat wchodzą:

1) Wydział Architektury, Analiz i Ryzyka Operacyjnego;

2) Wydział Rozwoju Oprogramowania i Kontroli Wdrożeń;

3) Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT;

4) Wydział Eksploatacji i Utrzymania Infrastruktury Rozproszonej KSPO;

5) Zespół do spraw Manualnego Poboru Opłat;

6) Wydział Inżynierii Kontraktów.",

g) po § 23 dodaje się § 23a i § 23b w brzmieniu:

"§ 23a. 1. Biuro Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi we współpracy z Biurem Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat obsługę KSPO, obsługę zadań związanych ze strategią oraz rozwojem KSPO i poborem opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie i procedury w tym zakresie. W tym celu w szczególności wykonuje zadania związane z optymalizacją i opracowywaniem strategicznych założeń dla realizacji usług poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd po drogach publicznych we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu i innymi interesariuszami; opracowywaniem założeń strategii poboru opłat od pojazdów ciężkich i lekkich na drogach publicznych we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu i innymi interesariuszami; realizacją ustawowych obowiązków Głównego Inspektora jako Podmiotu Pobierającego Opłaty w zakresie Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej, w tym prowadzi i koordynuje procesy akredytacji dostawców Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej; udziałem w pracach legislacyjnych związanych z tematyką poboru opłat za przejazd po drogach krajowych oraz interoperacyjnością systemów poboru opłat na poziomie krajowym oraz europejskim, w tym współpracuje z Komisją Europejską w tym zakresie; kreowaniem polityki informacyjnej w zakresie KSPO we współpracy z Biurem Informacji i Promocji; zarządzaniem i nadzorem nad programami i projektami realizowanymi w związku z optymalizacją i rozwojem KSPO, w tym monitoruje kluczowe parametry i harmonogram prac, identyfikuje i zarządza ryzykiem; monitoringiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w ramach programów i projektów związanych z KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat i Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz prowadzenie czynności kancelaryjnych tych Biur, realizacja czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości Biura oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro, a także współpraca z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, Biurem Finansowym w zakresie zbiorczych danych dotyczących rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzenia ewidencji księgowej oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO oraz Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych i rekrutacji związanych z obsługą KSPO.

2. W skład Biura Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat wchodzą:

1) Wydział Rozwoju i Strategii;

2) Wydział Interoperacyjności Europejskiej;

3) Wydział Programów i Projektów;

4) Wydział Komunikacji;

5) Wydział Organizacji i Zarządzania.

§ 23b. 1. Biuro Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi we współpracy z Biurem Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat obsługę KSPO i pobór opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie i procedury w tym zakresie. W tym celu Biuro realizuje zadania związane z wdrażaniem i utrzymaniem procesów wsparcia biznesowego i operacyjnego KSPO, w tym budową nowych narzędzi na potrzeby realizacji przez Głównego Inspektora w szczególności czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, procesów obsługi użytkownika, płatności i rozliczeń oraz planowania wydatków w obszarze KSPO, monitorowania, raportowania i udostępniania danych, ewidencji majątku i likwidacji szkód; wdrażaniem i utrzymaniem procesów obsługi użytkownika; wdrażaniem i utrzymaniem obsługi transakcji finansowych w KSPO, w tym rozliczeń i przekazywaniem należnych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, planowaniem i monitorowaniem wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem KSPO; prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO; rozwojem i optymalizacją procesów biznesowych i operacyjnych KSPO; realizacją czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości Biura oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro. Biuro współpracuje z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, w tym z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, z Biurem Finansowym w zakresie zbiorczych danych dotyczących rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzenia ewidencji księgowej oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO, z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych, obsługą najmu powierzchni oraz organizacją szkoleń i rekrutacji związanych z obsługą KSPO oraz z wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego i innymi organami kontrolnymi w zakresie udostępniania danych zgromadzonych w KSPO na potrzeby prowadzonych postępowań i pozostałych czynności kontrolnych.

2. W skład Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat wchodzą:

1) Wydział Procesów Obsługi Użytkownika;

2) Wydział Procesów Rozliczeń i Płatności;

3) Wydział Planowania i Monitorowania Wydatków KSPO;

4) Wydział Wsparcia Operacyjnego.",

h) § 26 i § 27 otrzymują brzmienie:

"§ 26. 1. Do właściwości Biura Finansowego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego obsługa kasowa i finansowo-księgowa, również w ramach KSPO; planowanie, wydatkowanie i rozliczanie oraz obsługa finansowo-księgowa środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego w części dotyczącej KSPO; współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego przy tworzeniu polityki wynagrodzeniowej i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspektoracie w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, także w zakresie KSPO; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej, rozliczanie i dochodzenie publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności pieniężnych Inspektoratu, w tym należności z tytułu nieuiszczonej opłaty za przejazd autostradą, z wyłączeniem pozostałych należności pozostających we właściwości Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej; prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pozostających we właściwości Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura Prawnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych, za wyjątkiem decyzji, w których była wydana decyzja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych; rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość w sprawach należących do właściwości Biura; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z zadań Biura.

2. W skład Biura Finansowego wchodzą wydziały:

1) Wydział Finansowo-Księgowy;

2) Wydział Rachuby Płac;

3) Wydział Budżetu;

4) Wydział Funduszy Rozwojowych;

5) Wydział Rozliczeń i Windykacji.

§ 27. 1. Biuro Teleinformatyki odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych, nadzorowaniem stanu technicznego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą zgłoszonych potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych backoffice'owych. Zadania realizowane przez Biuro dotyczą aspektów technicznych IT oraz infrastruktury teleinformatycznej zarządzanej przez Biuro Teleinformatyki.

2. W skład Biura Teleinformatyki wchodzą wydziały:

1) Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów Informatycznych;

2) Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej;

3) Wydział Wsparcia Technicznego.";

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2. 
1.  Dyrektorzy Biura Dyrektora Generalnego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Finansowego oraz Biura Teleinformatyki przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych dostosowane do treści niniejszego zarządzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego regulaminów wewnętrznych Biura Dyrektora Generalnego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz Biura Finansowego wydanych na podstawie ust. 1, zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów wewnętrznych tych komórek organizacyjnych w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym zarządzeniem.
§  3.  Pełnomocnictwa i upoważnienia wydane pracownikom Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biura Informatyki i Łączności przed dniem 31 października 2019 r. zachowują ważność do dnia wydania nowych pełnomocnictw lub upoważnień, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik nr 2

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik nr 3

WYKAZ SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.Nazwa komórki organizacyjnejSymbol literowy
1.Gabinet Głównego InspektoraGGI
Wydział Współpracy MiędzynarodowejGGI-WSM
Zespół Radców PrawnychGGI-ZRP
Wydział Koordynacji i Spraw ObywatelskichGGI-WK
Zespół Przygotowań Obronnych i Ochrony Informacji NiejawnychGGI-ZPOiOIN
2.Biuro Dyrektora GeneralnegoBDG
Wydział Kadr i RekrutacjiBDG-WKR
Wydział Doskonalenia ZawodowegoBDG-WDZ
Wydział Zamówień PublicznychBDG-ZPB
Wydział LogistykiBDG-WL
Wydział Zarządzania NieruchomościamiBDG-WZN
Inspektor Ochrony DanychBDG-IOD
3.Biuro Informacji i PromocjiBIP
Wydział KomunikacjiBIP-WK
Wydział Organizacji Wydarzeń Edukacyjnych i PromocyjnychBIP-WOWEP
4.Biuro Nadzoru InspekcyjnegoBNI
Wydział Analiz, Strategii i PlanowaniaBNI-WASP
Wydział Kontroli InspekcyjnejBNI-WKI
Wydział do spraw Szkoleń InspekcyjnychBNI-WSI
5.Biuro Kontroli Opłaty ElektronicznejBKOE
Wydział Postępowań IBKOE-WP-I
Wydział Postępowań IIBKOE-WP-II
Wydział Postępowań Egzekucyjnych i RozliczeńBKOE-WPER
Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek KontrolnychBKOE-WIMJK
6.Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru OpłatBUIKSPO
Wydział Architektury, Analiz i Ryzyka OperacyjnegoBUIKSPO-WAR
Wydział Rozwoju Oprogramowania i Kontroli WdrożeńBUIKSPO-WRO
Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i ITBUIKSPO-WEIT
Wydział Eksploatacji i Utrzymania Infrastruktury Rozproszonej KSPOBUIKSPO-WEIR
Zespół do spraw Manualnego Poboru OpłatBUIKSPO-ZMPO
Wydział Inżynierii KontraktówBUIKSPO-WIK
6a.Biuro Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru OpłatBSRKSPO
Wydział Rozwoju i StrategiiBSRKSPO-WRS
Wydział Interoperacyjności EuropejskiejBSRKSPO-WIE
Wydział Programów i ProjektówBSRKSPO-WPP
Wydział KomunikacjiBSRKSPO-WK
Wydział Organizacji i ZarządzaniaBSRKSPO-WOZ
6b.Biuro Operacji Krajowego Systemu Poboru OpłatBOKSPO
Wydział Procesów Obsługi UżytkownikaBOKSPO-WPOU
Wydział Procesów Rozliczeń i PłatnościBOKSPO-WPRP
Wydział Planowania i Monitorowania Wydatków KSPOBOKSPO-WPW
Wydział Wsparcia OperacyjnegoBOKSPO-WWO
7.Biuro do spraw Transportu MiędzynarodowegoBTM
Wydział Zezwoleń ZagranicznychBTM-WZZ
Wydział LicencjiBTM-WL
Wydział Świadectw KierowcyBTM-WSK
Wydział Weryfikacji UprawnieńBTM-WWU
Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoBTM-KREPTD
Wydział AdministracyjnyBTM-WA
8.Biuro PrawneBP
Wydział Postępowań AdministracyjnychBP-WPA
Wydział Postępowań SądowychBP-WPS
Wydział Postępowań do spraw Czasu Pracy KierowcówBP-WCP
Wydział LegislacjiBP-WL
9.Biuro FinansoweBF
Wydział Finansowo-KsięgowyBF-WFK
Wydział Rachuby PłacBF-WRP
Wydział BudżetuBF-WB
Wydział Funduszy RozwojowychBF-WFR
Wydział Rozliczeń i WindykacjiBF-WRW
10.Biuro TeleinformatykiBT
Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów InformatycznychBT-WNS
Wydział Infrastruktury TeleinformatycznejBT-WIT
Wydział Wsparcia TechnicznegoBT-WWT
11.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem DrogowymCANARD
Wydział Instalacji oraz Utrzymania UrządzeńCAN-WIU
Wydział Postępowań ICAN-PST-I
Wydział Postępowań IICAN-PST-II
Wydział Analiz i Rozwoju SystemowegoCAN-WAR
Wydział Nadzoru i OrganizacjiCAN-WNO
Wydział OgólnyCAN-WOG
12.delegatury terenowe*)

*) Symbol literowy delegatury jest konstruowany w sposób następujący:

1) Delegatura Centralna - CEN;

2) Delegatura Południowa - PLD;

3) Delegatura Południowo-Wschodnia - PDW;

4) Delegatura Południowo-Zachodnia - PDZ;

5) Delegatura Północna - PLN;

6) Delegatura Północno-Wschodnia - PNW;

7) Delegatura Północno-Zachodnia - PNZ;

8) Delegatura Śląska - SLA;

9) Delegatura Wielkopolska - WLK;

10) Delegatura Wschodnia - WSC.