Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6b uchyla się pkt 2;
2) w § 29:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 6c, 32b i 32d-32e,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;
3) w § 39a:
a) w ust. 1 kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-22 w brzmieniu:

"16) budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu w relacjach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

17) opiniowanie, pod względem zasadności i wiarygodności, wniosków podmiotów zewnętrznych, w zakresie:

a) objęcia określonych w tych wnioskach wydarzeń patronatem Prezesa,

b) uczestnictwa Prezesa w określonych w tych wnioskach wydarzeniach;

18) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących funkcjonowania Urzędu;

19) współpraca z Departamentem Polityki Konsumenckiej przy przygotowywaniu i realizacji działań związanych z edukacją konsumentów;

20) promowanie wypracowanych przez Prezesa dobrych praktyk i rozwiązań na arenie międzynarodowej;

21) promowanie polskich projektów i innowacji z obszaru telekomunikacji i nowych technologii oraz wspieranie polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej;

22) promowanie, na arenie międzynarodowej, działań Prezesa:

a) w zakresie kampanii edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu,

b) na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

c) w zakresie dostępności cyfrowej.";

4) w ust. 2 kropkę po pkt 2a zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) Wydział Współpracy Społeczno-Gospodarczej WSG.".

§  2. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§  3. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.
3.  W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.