Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 18 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 3, 9, 20, 27, 32 i 45) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
w § 6 w ust. 1:
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zapewnianie przestrzegania w kierowanych komórkach organizacyjnych poprawnego rozliczania się przez pracowników z powierzonego mienia;",

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) rozliczanie utrzymania w zakresie merytorycznym systemów teleinformatycznych, dla których kierowana przez nich komórka organizacyjna jest wiodąca;",

b)
w § 7:
w ust. 8 skreśla się zdanie drugie,
dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Wydział Dochodów i Wydział Wydatków nadzoruje główny księgowy.",

c)
w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydzi ał Kadr i Rekrutacji;

2) Wydział Doskonalenia Zawodowego;

3) Wydział Zamówień Publicznych;

4) Wydział Logistyki;

5) Wydział Zarządzania Nieruchomościami;

6) Inspektor Ochrony Danych.",

d)
w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej wchodzą wydziały:

1) Wydział Postępowań I;

2) Wydział Postępowań II;

3) Wydział Postępowań Egzekucyjnych i Rozliczeń;

4) Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych",

e)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi obsługę KSPO i pobór opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie i procedury w tym zakresie. W tym celu w szczególności realizuje zadania związane z wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, w tym z zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO, wdrażaniem i utrzymaniem procesów wsparcia czynności kontrolnych, w tym budową nowych narzędzi na potrzeby realizacji przez Głównego Inspektora czynności kontrolnych, wdrażaniem i utrzymaniem procesów obsługi użytkownika, wdrażaniem i utrzymaniem procesów obsługi transakcji finansowych w KSPO, wdrażaniem i utrzymaniem manualnego systemu poboru opłat, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO, podejmowaniem czynności zmierzających do wyegzekwowania należności pozostających we właściwości biura, w tym należności od użytkowników KSPO dotyczących not obciążeniowych, not odsetkowych, zabezpieczeń pieniężnych, rozwojem technologicznym KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, realizacja czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro, w celu wsparcia procesu udzielania zamówień publicznych w GITD, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, w szczególności z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, Biurem Finansowym w zakresie zbiorczych danych dotyczących rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzenia ewidencji księgowej oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO oraz Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych i rekrutacji związanych z obsługą KSPO.

2. W skład Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat wchodzą:

1) Wydział Architektury, Analiz i Ryzyka Operacyjnego;

2) Wydział Rozwoju Oprogramowania i Kontroli Wdrożeń;

3) Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT;

4) Wydział Eksploatacji i Utrzymania Infrastruktury Rozproszonej KSPO;

5) Wydział Realizacji Umów Infrastruktury Rozproszonej KSPO;

6) Wydział Monitorowania Umów i Projektów;

7) Wydział Monitorowania Majątku i Obsługi Kancelaryjnej;

8) Wydział Procesów Obsługi Użytkownika;

9) Wydział Procesów Rozliczeń i Płatności;

10) Wydział Wsparcia Czynności Kontrolnych;

11) Wydział Rozwoju i Strategii;

12) Wydział Interoperacyjności Europejskiej;

13) Wydział Organizacji i Zarządzania;

14) Zespół Obsługi Infrastruktury Rozproszonej KSPO;

15) Zespół do spraw Inżynierii Kontraktu.",

f)
§ 26 i § 27otrzymują brzmienie:

"§ 26. 1. Do właściwości Biura Finansowego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego obsługa kasowa i finansowo-księgowa, również w ramach KSPO; planowanie, wydatkowanie i rozliczanie oraz obsługa finansowo-księgowa środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego w części dotyczącej KSPO; współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego przy tworzeniu polityki wynagrodzeniowej i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspektoracie w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, także w zakresie KSPO; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej, rozliczanie i dochodzenie publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności pieniężnych Inspektoratu za wyjątkiem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz należności pozostających we właściwości Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat; prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pozostających we właściwości Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura Prawnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych, za wyjątkiem decyzji, w których była wydana decyzja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych; rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość w sprawach należących do właściwości Biura; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z zadań Biura.

2. W skład Biura Finansowego wchodzą wydziały:

1) Wydział Dochodów;

2) Wydział Rachuby Płac;

3) Wydział Budżetu;

4) Wydział Funduszy Rozwojowych;

5) Wydział Gospodarki Mandatowej;

6) Wydział Orzecznictwa;

7) Wydział Rozliczeń i Windykacji;

8) Wydział Wydatków.

§ 27. 1. Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych, inicjowaniem nowych systemów na podstawie wymogów funkcjonalnych innych komórek organizacyjnych, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem stałej, wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

2. W skład Biura Informatyki i Łączności wchodzą wydziały:

1) Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów Informatycznych;

2) Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej;

3) Wydział Wsparcia Technicznego";

2)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Dyrektorzy Biura Dyrektora Generalnego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Finansowego oraz Biura Informatyki i Łączności przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych dostosowane do treści niniejszego zarządzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. 
Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego regulaminów wewnętrznych wydanych na podstawie ust. 1, zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów wewnętrznych tych komórek organizacyjnych w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

"Załącznik Nr 3

WYKAZ SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.Nazwa komórki organizacyjnejSymbol literowy
1.Gabinet Głównego InspektoraGGI
Wydział Współpracy MiędzynarodowejGGI-WSM
Zespół Radców PrawnychGGI-ZRP
Wydział Koordynacji i Spraw ObywatelskichGGI-WK
Zespół Przygotowań Obronnych i Ochrony Informacji NiejawnychGGI-ZPOiOIN
2.Biuro Dyrektora GeneralnegoBDG
Wydział Kadr i RekrutacjiBDG-WKR
Wydział Doskonalenia ZawodowegoBDG-WDZ
Wydział Zamówień PublicznychBDG-ZPB
Wydział LogistykiBDG-WGS
Wydział Zarządzania NieruchomościamiBDG-WZN
Inspektor Ochrony DanychBDG-IOD
3.Biuro Informacji i PromocjiBIP
Wydział KomunikacjiBIP-WK
Wydział Organizacji Wydarzeń Edukacyjnych i PromocyjnychBIP-WOWEP
4.Biuro Nadzoru InspekcyjnegoBNI
Wydział Analiz, Strategii i PlanowaniaBNI-WASP
Wydział Kontroli InspekcyjnejBNI-WKI
Wydział do spraw Szkoleń InspekcyjnychBNI-WSI
5.Biuro Kontroli Opłaty ElektronicznejBKOE
Wydział Postępowań IBKOE-WP-I
Wydział Postępowań IIBKOE-WP-II
Wydział Postępowań Egzekucyjnych i RozliczeńBKOE-WPER
Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek KontrolnychBKOE-WIMJK
6.Biuro Krajowego Systemu Poboru OpłatBKSPO
Wydział Architektury, Analiz i Ryzyka OperacyjnegoBKSPO-WAR
Wydział Rozwoju Oprogramowania i Kontroli WdrożeńBKSPO-WRO
Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i ITBKSPO-WEIT
Wydział Eksploatacji i Utrzymania Infrastruktury RozproszonejBKSPO-WEIR
Wydział Realizacji Umów Infrastruktury Rozproszonej KSPOBKSPO-WRU
Wydział Monitorowania Umów i ProjektówBKSPO-WUP
Wydział Monitorowania Majątku i Obsługi KancelaryjnejBKSPO-WMK
Wydział Procesów Obsługi UżytkownikaBKSPO-WPOU
Wydział Procesów Rozliczeń i PłatnościBKSPO-WPRP
Wydział Wsparcia Czynności KontrolnychBKSPO-WCZK
Wydział Rozwoju i StrategiiBKSPO-WRS
Wydział Interoperacyjności EuropejskiejBKSPO-WIE
Wydział Organizacji i ZarządzaniaBKSPO-WOiZ
Zespół Obsługi Infrastruktury Rozproszonej KSPOBKSPO-ZIR
Zespół do spraw Inżynierii KontraktuBKSPO-ZIK
7.Biuro do spraw Transportu MiędzynarodowegoBTM
Wydział Zezwoleń ZagranicznychBTM-WZZ
Wydział LicencjiBTM-WL
Wydział Świadectw KierowcyBTM-WSK
Wydział Weryfikacji UprawnieńBTM-WWU
Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoBTM-KREPTD
Wydział AdministracyjnyBTM-WA
8.Biuro PrawneBP
Wydział Postępowań AdministracyjnychBP-WPA
Wydział Postępowań SądowychBP-WPS
Wydział Postępowań do spraw Czasu Pracy KierowcówBP-WCP
Wydział LegislacjiBP-WL
9.Biuro FinansoweBF
Wydział DochodówBF-DOCHODY
Wydział Rachuby PłacBF-WRP
Wydział BudżetuBF-WB
Wydział Funduszy RozwojowychBF-WFR
Wydział Gospodarki MandatowejBF-WGM
Wydział OrzecznictwaBF-WO
Wydział Rozliczeń i WindykacjiBF-WRW
Wydział WydatkówBF-WYDATKI
10.Biuro Informatyki i ŁącznościBIŁ
Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów InformatycznychBIŁ-WNS
Wydział Infrastruktury TeleinformatycznejBIŁ-WIT
Wydział Wsparcia TechnicznegoBIŁ-WWT
11.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem DrogowymCANARD
Wydział Instalacji oraz Utrzymania UrządzeńCAN-WIU
Wydział Postępowań ICAN-PST-I
Wydział Postępowań IICAN-PST-II
Wydział Analiz i Rozwoju SystemowegoCAN-WAR
Wydział Nadzoru i OrganizacjiCAN-WNO
Wydział OgólnyCAN-WOG
12.delegatury terenowe*)

*) Symbol literowy delegatury jest konstruowany w sposób następujący:

1) Delegatura Centralna - CEN;

2) Delegatura Południowa - PLD;

3) Delegatura Południowo-Wschodnia - PDW;

4) Delegatura Południowo-Zachodnia - PDZ;

5) Delegatura Północna - PLN;

6) Delegatura Północno-Wschodnia - PNW;

7) Delegatura Północno-Zachodnia - PNZ;

8) Delegatura Śląska - SLA;

9) Delegatura Wielkopolska - WLK;

10) Delegatura Wschodnia - WSC.