Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 i 81 oraz z 2018 r. poz. 26, 51 i 56) w § 33 w pkt 4 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zapewnia obsługę ambasadora wizytującego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Sudanu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).