Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 i 81 oraz z 2018 r. poz. 26 i 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do wydziału lub referatu konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego oraz do urzędnika konsularnego powołanego na konsula w przedstawicielstwie dyplomatycznym, w którym nie utworzono komórki organizacyjnej do jego obsługi, w zakresie:

1) ochrony danych osobowych;

2) planowania i sprawozdawczości;

3) organizacji pracy;

4) wykonywania kontroli zarządczej przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach konsularnych

– stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urzędu konsularnego.";

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierownicy placówek zagranicznych wykonują szczegółowe obowiązki administratora danych osobowych, określone w przepisach o ochronie danych osobowych w odniesieniu do zbiorów danych osobowych prowadzonych w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych lub placówkach zagranicznych.

2. Kierownicy urzędów konsularnych wykonują szczegółowe obowiązki administratora danych osobowych, określone w przepisach o ochronie danych osobowych w odniesieniu do prowadzonych przez nich zbiorów konsularnych 2 .

3) w § 59 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu:

"11) przyjmuje, ewidencjonuje, analizuje, przechowuje i udostępnia oświadczenia o stanie majątkowym;

12) weryfikuje informacje o zagrożeniach w realizacji wybranych procesów i projektów infrastrukturalnych realizowanych w ministerstwie i placówkach zagranicznych;

13) wykonuje zadania dotyczące przeciwdziałania korupcji, w szczególności związane z realizacją "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji";

14) sporządza upoważnienia do przeprowadzania inspekcji w placówkach zagranicznych wykonywanych na polecenie Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej oraz prowadzi ich rejestr".

4) w § 64:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współpracuje z SOP i innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizacji ochrony w placówkach zagranicznych oraz obiektach krajowych ministerstwa;",

b) uchyla się pkt 18-19 i 31.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2018 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Zbiory konsularne są określone w Wykazie zbiorów przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, stanowiącym załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, określonej na podstawie § 1 zarządzenia nr 32 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2018 r. poz. 45).