Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2018.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 i 81 oraz z 2018 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 37 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) promuje wiedzę historyczną o polskiej polityce zagranicznej, służbie dyplomatyczno- konsularnej i przygotowuje opracowania historyczne z tego zakresu.";

2) w § 46 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-16 w brzmieniu:

"14) analizuje i gromadzi wiedzę na temat systemów organizacji służb zagranicznych innych krajów;

15) przygotowuje propozycje rozwiązań w zakresie modernizacji, poprawy skuteczności i efektywności funkcjonowania ministerstwa i służby zagranicznej;

16) zapewnia koordynację działań resortu spraw zagranicznych w związku z realizacją zintegrowanych strategii rozwoju kraju.";

3) w § 50a w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) organizuje praktyki, staże oraz wolontariat na rzecz ministerstwa i placówek zagranicznych.";

4) w § 52 uchyla się pkt 7;
5) w § 54:
a) uchyla się pkt 1a i 1b,
b) uchyla się pkt 9,
c) uchyla się pkt 12a i 12b,
d) uchyla się pkt 29,
e) w pkt 33 średnik zastępuje się kropką,
f) uchyla się pkt 35;
6) w § 62 uchyla się pkt 13;
7) w § 66 dodaje się pkt 21-25 w brzmieniu:

"21) prowadzi sprawy związane z działalnością Ministra Spraw Zagranicznych jako naczelnego organu administracji państwowej i członka Rady Ministrów, jeżeli nie należą one do właściwości innych komórek organizacyjnych;

22) koordynuje realizację zadań Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

23) koordynuje i nadzoruje realizację zadań związanych z obsługą prac wykonywanych w ramach Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów w zakresie dotyczącym Ministra Spraw Zagranicznych, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich oraz członków Kierownictwa MSZ;

24) koordynuje wewnątrz ministerstwa uzgodnienia dokumentów pozalegislacyjnych w ramach konsultacji międzyresortowych, z wyłączeniem dokumentów pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych;

25) koordynuje opracowanie odpowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych na interpelacje i zapytania poseqlskie oraz dezyderaty komisji sejmowych i senackich w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).