Dz.Urz.GITD.2018.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 25 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 3, 9, 20 i 27) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat wchodzą:

1) Wydział Architektury, Analiz i Ryzyka Operacyjnego;

2) Wydział Rozwoju Oprogramowania i Kontroli Wdrożeń;

3) Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT;

4) Wydział Eksploatacji i Utrzymania Infrastruktury Rozproszonej KSPO;

5) Wydział Realizacji Umów Infrastruktury Rozproszonej KSPO;

6) Wydział Monitorowania Umów i Projektów;

7) Wydział Monitorowania Majątku i Obsługi Kancelaryjnej;

8) Wydział Procesów Obsługi Użytkownika;

9) Wydział Procesów Rozliczeń i Płatności;

10) Wydział Wsparcia Czynności Kontrolnych;

11) Wydział Pozyskiwania Zasobów Osobowych;

12) Wydział Rozwoju i Strategii;

13) Wydział Interoperacyjności Europejskiej;

14) Zespół Obsługi Infrastruktury Rozproszonej KSPO;";

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 3 lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6.Biuro Krajowego Systemu Poboru OpłatBKSPO
Wydział Architektury, Analiz i Ryzyka OperacyjnegoBKSPO-WAR
Wydział Rozwoju Oprogramowania i Kontroli WdrożeńBKSPO-WRO
Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i ITBKSPO-WEIT
Wydział Eksploatacji i Utrzymania Infrastruktury Rozproszonej KSPOBKSPO-WEIR
Wydział Realizacji Umów Infrastruktury Rozproszonej KSPOBKSPO-WRU
Wydział Monitorowania Umów i ProjektówBKSPO-WUP
Wydział Monitorowania Majątku i Obsługi KancelaryjnejBKSPO-WMK
Wydział Procesów Obsługi UżytkownikaBKSPO-WPOU
Wydział Procesów Rozliczeń i PłatnościBKSPO-WPRP
Wydział Wsparcia Czynności KontrolnychBKSPO-WCZK
Wydział Pozyskiwania Zasobów OsobowychBKSPO-WPZO
Wydział Rozwoju i StrategiiBKSPO-WRS
Wydział Interoperacyjności EuropejskiejBKSPO-WIE
Zespół Obsługi Infrastruktury Rozproszonej KSPOBKSPO-ZIR
§  2. 
1.  Dyrektor Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat opracuje i przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat dostosowany do treści niniejszego zarządzenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego regulaminu wewnętrznego Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat wydanego na podstawie ust. 1, zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązującego regulaminu wewnętrznego tej komórki organizacyjnej w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym zarządzeniem.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK