Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2015.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 23 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar

Na podstawie art. 39 ust. 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz § 5 statutu Głównego Urzędu Miar, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M. P. Nr 29, poz. 324 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 505) zarządza się, co następuje:
§  1.
W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Miar stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM Nr 3, poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 1 i 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. GABINET PREZESA odpowiada za: prowadzenie działań w zakresie kształtowania wizerunku Urzędu, udostępnianie informacji publicznej, postępowanie z petycjami, skargami i wnioskami, organizację posiedzeń Kierownictwa i Kolegium Urzędu oraz zapewnienie obsługi sekretarskiej prezesa i wiceprezesów.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 5;
2)
w § 28:
a)
w ust. 2:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opracowywanie projektów planów i planów zatrudnienia oraz wynagrodzeń, we współpracy z Biurem Budżetowym i urzędami obsługującymi organy nadzorowane, a także analiza i sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia w Urzędzie;",

pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) opracowywanie projektu planu zamówień publicznych Urzędu, monitorowanie realizacji tego planu oraz przygotowywanie sprawozdania z jego wykonania;",

uchyla się pkt 22,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W zakresie funkcjonowania jednostki notyfikowanej Biuro wykonuje zadania związane z organizacją szkoleń dla utrzymania kompetencji personelu prowadzącego ocenę zgodności, obsługą jednostki notyfikowanej w zakresie Punktu Obsługi Klienta, realizacją zakupów na potrzeby jednostki notyfikowanej.";

3)
w § 29:
a)
w ust. 2
uchyla się pkt 3,
w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 25-29 w brzmieniu:

"25) opracowywanie na podstawie potrzeb projektów planów i planów rzeczowo-finansowych Urzędu:

a) inwestycyjnych (metrologicznych, kas rejestrujących, budowlanych, informatycznych i pozostałych), w tym formularzy RZ wymaganych aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych ("nota budżetowa"),

b) zakupów i remontów we współpracy i po analizie potrzeb zweryfikowanych przez Biuro Obsługi Urzędu;

26) opracowywanie projektów planów i planów rzeczowo-finansowych urzędów obsługujących organy nadzorowane we współpracy z tymi urzędami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu:

a) inwestycji (metrologicznych, probierczych, budowlanych, informatycznych i pozostałych), w tym formularzy RZ wymaganych aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych ("nota budżetowa"),

b) remontów po analizie potrzeb zweryfikowanych przez Biuro Obsługi Urzędu;

27) opracowywanie rocznych projektów planów i planów współpracy z zagranicą w zakresie:

a) zagranicznych wyjazdów służbowych,

b) wizyt delegacji zagranicznych lub organizacji posiedzeń międzynarodowych,

c) porównań międzynarodowych,

d) wzorcowań przyrządów pomiarowych Urzędu w zagranicznych i krajowych instytucjach metrologicznych,

e) składek członkowskich do organizacji międzynarodowych;

28) przechowywanie stosownych sprawozdań z zagranicznych delegacji służbowych pracowników Urzędu;

29) monitorowanie realizacji planów, o których mowa w pkt 25-27 i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.".

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W zakresie funkcjonowania jednostki notyfikowanej Biuro wykonuje zadania związane z prowadzeniem rozliczeń, wystawianiem faktur, windykowaniem należności, nadzorem nad finansami jednostki notyfikowanej oraz planowaniem zakupów na potrzeby jednostki notyfikowanej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.