Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2019.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 11 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 33) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami komitetu kieruje Zastępca Przewodniczącego.",

b) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) podpisywanie sprawozdania komitetu z realizacji zadań w roku poprzednim.";

2) w § 6:
a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,
b) w ust. 3 uchyla się zdanie drugie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.