Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Komitetu Audytu może podjąć decyzję o organizacji posiedzenia lub udziale w posiedzeniu członków Komitetu lub innych uczestników posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

2)
w § 2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. W przypadku organizacji posiedzenia lub udziału członka Komitetu w sposób, o którym mowa w pkt 5a, potwierdzenie obecności następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.";

3)
w § 3 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku organizacji posiedzenia lub udziału członka Komitetu w sposób, o którym mowa w § 2 w pkt 5a, Komitet Audytu może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).