Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.283

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 199) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komitet składa się z siedmiu osób, w tym:

1) Przewodniczącego;

2) trzech członków zależnych;

3) trzech członków niezależnych.";

2) w § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. We wszystkich posiedzeniach Komitetu uczestniczy kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie lub osoba przez niego upoważniona, a w razie potrzeby także inni pracownicy komórki audytu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 16 maja 2018 r.