Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG poz. 63, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) współdziałanie z III Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Chełmie Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania na rzecz Oddziału i innych służb statków powietrznych;";

2)
w § 14 pkt 11 otrzymuje brzmienie

"11) współdziałanie z III Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Chełmie Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania statków powietrznych w realizacji zadań Wydziału;";

3)
w § 18:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

4)
w § 21:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika;",

b)
pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"19) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie im. płk Kazimierza Bąbińskiego;

20) Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej im. gen. bryg. Stanisława Tessaro.";

5)
w § 22:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) III Wydział Lotniczy z siedzibą w Chełmie Biura Lotnictwa Straży Granicznej;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz dyrektorami: Biura Lotnictwa Straży Granicznej i Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziałów i referatu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.".

§  2. 
W zarządzeniu nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej imienia nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu";
2)
w załączniku:
a)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie;

"Regulamin organizacyjny Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej imienia nadkom.Józefa Bocheńskiego";

b)
w § 16:
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej",
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy

międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;",

po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

c)
w § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu im. Powstańców Śląskich;".

§  3. 
W zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG poz. 65, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) współdziałanie z IV Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Huwnikach k. Przemyśla Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania na rzecz Oddziału i innych służb statków powietrznych;";

2)
w § 14 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) współdziałanie z IV Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Huwnikach k. Przemyśla Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania statków powietrznych w realizacji zadań Wydziału;";

3)
w § 17:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:";

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich";

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

4)
w § 22 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej im. mjr Władysława Raginisa;";

5)
w § 23:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) IV Wydział Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k. Przemyśla Biura Lotnictwa Straży Granicznej;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz dyrektorami: Biura Lotnictwa Straży Granicznej i Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziałów i referatu, o których mowa w ust. 1.".

§  4. 
W zarządzeniu nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 70, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

2)
w § 21 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim im. mjr Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin";".

§  5. 
W zarządzeniu nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 72, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

2)
w § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy im. Powstańców Wielkopolskich;".

§  6. 
W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG poz. 73, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) współdziałanie z I Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Gdańsku Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania na rzecz Oddziału i innych służb statków powietrznych;";

2)
w § 15 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) współdziałanie z I Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Gdańsku Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania statków powietrznych w realizacji zadań Wydziału;";

3)
w § 18:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

4)
w § 22:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Komendant Placówki Straży Granicznej we Władysławowie im. gen. Józefa Hallera;",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie im. por. kaw. rez. Wacława Piotra Russockiego;";

5)
w § 23:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) I Wydział Lotniczy z siedzibą w Gdańsku Biura Lotnictwa Straży Granicznej;";

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Dyrektorami: Biura Lotnictwa Straży Granicznej, Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej i Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziałów, archiwum i referatu, o których mowa w ust. 1.".

§  7. 
W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) realizowanie przedsięwzięć wynikających z działalności Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku.";

2)
w § 9 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) współdziałanie z II Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Białymstoku Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania na rzecz Oddziału i innych służb statków powietrznych;";

3)
w § 14 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) współdziałanie z II Wydziałem Lotniczym z siedzibą w Białymstoku Biura Lotnictwa Straży Granicznej, w zakresie wykorzystywania statków powietrznych w realizacji zadań Wydziału;";

4)
w § 17:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

5)
w § 22 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich;"

6)
w § 23:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) II Wydział Lotniczy z siedzibą w Białymstoku Biura Lotnictwa Straży Granicznej;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Dyrektorami: Biura Lotnictwa Straży Granicznej, Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej i Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziałów i referatu, o których mowa w ust. 1.".

§  8. 
W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej:",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

2)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zakupu usług szkoleniowych, tłumaczeń oraz wydawnictw specjalistycznych.",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Komendant Oddziału zapewnia obsługę Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, 4 i 5.".

§  9. 
W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 25, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wykonywanie na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców, komendantów placówek Straży Granicznej, a także Dyrektora Biura Analityczno - Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) bieżące współdziałanie oraz utrzymywanie kontaktów z Biurem Analityczno - Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wydziałami analiz, informacji i współpracy międzynarodowej w innych komendach oddziałów Straży Granicznej, w zakresie zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne;",

c)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;

19) koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;";

2)
w § 23:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty - Spiechowicza;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach im. płk. Przemysława Nakoniecznikoffa- Klukowskiego.";

3)
w § 23a:
a)
w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Referat Obsług Technicznych z siedzibą w Nowym Sączu Wydziału Techniki Lotniczej Biura Lotnictwa Straży Granicznej;

3) Referat Magazynowy z siedzibą w Nowym Sączu Wydziału Ekonomicznego Biura Lotnictwa Straży Granicznej;",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Dyrektorami: Biura Lotnictwa Straży Granicznej i Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziałów i referatów, o których mowa w ust. 1.".

§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.