Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 3 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP";",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku projektu planowanego do dofinansowania lub finansowania z budżetu Unii Europejskiej, źródeł zagranicznych lub źródeł krajowych, innych niż budżet Policji, przed ubieganiem się o realizację projektu z tych źródeł, stosuje się przepisy określone w rozdziałach 2-4 zarządzenia.";

2) w § 2:
a) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dla projektu realizowanego przez KGP - wyznaczoną z komórki organizacyjnej KGP, CBŚP, CLKP lub BSWP, wnioskujących o realizację projektu,",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) użytkownik końcowy - jednostkę organizacyjną Policji, komórkę organizacyjną KGP, CBŚP, CLKP lub BSWP, które użytkują produkt;",

c) w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) projektu realizowanego przez KGP - zastępcę kierownika komórki organizacyjnej KGP, zastępcę kierownika CBŚP, zastępcę kierownika CLKP lub zastępcę kierownika BSWP, wnioskujących o realizację projektu, a w przypadku jego braku, osobę wskazaną odpowiednio przez kierownika komórki organizacyjnej KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP lub kierownika BSWP,";

3) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) projektu realizowanego przez KGP - wnioskujący o realizację projektu kierownik komórki organizacyjnej KGP - z wyłączeniem Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, zwanego dalej "BŁiI KGP", gdzie kartę projektu opracowuje właściwy kierownik komórki organizacyjnej BŁiI KGP - kierownik CBŚP, kierownik CLKP lub kierownik BSWP, podając w niej w szczególności informację o wchodzących w skład zespołu zarządzania projektem, zwanego dalej "zespołem", następujących uczestnikach projektu:

a) zastępcy przewodniczącego zespołu,

b) kierowniku zespołu do spraw merytorycznych,

c) innych osobach merytorycznie przygotowanych do realizacji projektu;",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku zmiany uczestników projektu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie przekazuje się pisemną informację o tym do komórki organizacyjnej właściwej do zarządzania projektami w BŁiI KGP.

3. W przypadku realizacji projektu wspólnego przez komórki organizacyjne KGP, CBŚP, CLKP, BSWP lub jednostki organizacyjne Policji, pomysłodawca projektu przygotowuje i podpisuje kartę projektu, kontrasygnowaną przez pozostałych kierowników komórek organizacyjnych KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP, kierownika BSWP lub kierowników jednostek organizacyjnych Policji, uczestniczących w projekcie.";

4) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku odmowy zatwierdzenia przekazanej do BŁiI KGP karty projektu, dyrektor BŁiI KGP, nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania karty projektu, przekazuje w formie pisemnej stanowisko do wnioskującego o realizację projektu kierownika komórki organizacyjnej KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP lub kierownika BSWP, który odstępuje od przygotowania założeń projektu lub dokonuje zmiany karty projektu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku odmowy zatwierdzenia karty projektu opracowanej w BŁiI KGP, wnioskujący o realizację projektu kierownik komórki organizacyjnej BŁiI KGP odstępuje od przygotowania założeń projektu lub dokonuje zmiany karty projektu.";

5) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej KGP, który akceptuje potrzebę realizacji projektu, z wyłączeniem podpisu dyrektora BŁil KGP;";

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt realizowany przez KGP na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji, komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CLKP lub BSWP prowadzi BŁiI KGP ";

7) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W ramach przygotowania projektu po zatwierdzeniu karty projektu powołuje się zespół w drodze decyzji.",

b) uchyla się ust. 4;
8) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Studium wykonalności, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane do komórki organizacyjnej właściwej do zarządzania projektami w BŁiI KGP w celu rejestracji, a po zarejestrowaniu zwraca się wnioskującemu o realizację projektu kierownikowi komórki organizacyjnej KGP, kierownikowi CBŚP, CLKP lub BSWP, w celu jego zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.";

9) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Produkt zakupiony na podstawie udzielonego zamówienia publicznego podlega odbiorowi komisyjnemu dokonanemu w KGP w trybie określonym odrębnymi przepisami lub w jednostce organizacyjnej Policji przez powołaną w drodze decyzji przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji komisję, do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z wymogami umowy.",

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendanta Głównego Policji, w przypadku gdy w skład komisji powołanej do odbioru produktu wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP, CBSP, CLKP, BSWP lub jednostek organizacyjnych Policji;";

10) w § 23 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kierownika komórki organizacyjnej KGP lub kierownika komórki organizacyjnej BŁiI KGP odpowiedzialnego za utrzymanie techniczne produktu,";

11) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr Ido niniejszego zarządzenia;
12) w załączniku nr 2 do zarządzenia pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Analiza ryzyka dla rekomendowanego wariantu realizacji projektu - przeprowadzona zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w Policji określoną w przepisach w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.";

13) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
14) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

Załączniki do zarządzenia nr 57

Komendanta Głównego Policji

z dnia 16 października 2018 r

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZATWIERDZAM

.........................................

(data i podpis Dyrektora BŁil KGP/

kierownika jednostki organizacyjnej

Policji)

KARTA PROJEKTU NR…… 1) ....................................................................................... (nazwa projektu)

Cele projektu realizujące potrzeby użytkownika końcowego
Zarys uzasadnienia projektu (zawierający w szczególności informację o uwarunkowaniach prawnych, z których wynika konieczność zakończenia projektu w wymaganym terminie)
Użytkownicy końcowi
Wymagany/pożądany* termin zakończenia projektu
Planowana współpraca z innymi systemami teleinformatycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi
Podstawowe wymagane funkcjonalności produktu
Proponowane źródło finansowania (budżet KGP, budżet jednostki organizacyjnej Policji, budżet Unii Europejskiej, nazwa innego źródła zagranicznego, nazwa źródła krajowego innego niż budżet KGP lub budżet jednostki organizacyjnej Policji)
Skład zespołu (zastępca przewodniczącego zespołu, kierownik zespołu do spraw merytorycznych, inne osoby merytorycznie przygotowane do realizacji projektu)**
Informacja w zakresie przetwarzania w projekcie danych osobowych, informacji niejawnych
.............................................................................................................

data i podpis osoby opracowującej Kartę Projektu - kierownika komórki organizacyjnej KGP/ kierownika CBŚP/ kierownika CLKP/ kierownika BSWP/ kierownika komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji/kierownika komórki organizacyjnej BŁiI KGP)

................................................................................

(data i podpis kierownika komórki właściwej do spraw łączności i informatyki) 2)

............................................................................................................

(data i podpis właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej KGP***) 2

Załącznik: oryginał stanowiska Dyrektora BŁil KGP do karty projektu

(L.dz.................................................... z dnia............................................)****

____________________________________

1) Numer karty projektu nadaje BŁiI KGP.

2) Dotyczy projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji.

* Niepotrzebne skreślić.

** Jeżeli dotyczy.

*** z wyłączeniem podpisu Dyrektora BŁiI KGP.

**** wypełnia BŁiI KGP. Nie dotyczy kart projektu opracowanych w BŁiI KGP.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DECYZJA NR ...........................................1) z dnia .......................................... r. 2) w sprawie wdrożenia do eksploatacji (nazwa produktu)

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt... 3) zarządzenia nr... Komendanta Głównego Policji z dnia ................................. 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz.) postanawia się, co następuje:

§  1.  Z dniem (data wdrożenia) wdraża się do eksploatacji w (nazwa komórki organizacyjnej KGP albo nazwa jednostki organizacyjnej Policji, albo CBŚP, albo CLKP, albo BSWP) (nazwa produktu), zwany dalej "produktem" uzyskany w ramach projektu (nazwa projektu), (numer studium wykonalności, numer umowy jeśli ją zawarto), zgodnie z celem projektu.
§  2. 
1.  Komórką odpowiedzialną za utrzymanie techniczne produktu jest (nazwa komórki organizacyjnej KGP, albo nazwa komórki organizacyjnej BŁiI KGP, albo nazwa komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji).
2.  Komórką odpowiedzialną za merytoryczny rozwój i modyfikację produktu jest (nazwa komórki organizacyjnej KGP, albo nazwa komórki organizacyjnej BŁiI KGP, albo nazwa komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji, albo CBŚP, albo CLKP, albo BSWP wnioskującej o realizację projektu).
3.  Komórką odpowiedzialną za utrzymanie trwałości projektu4), określonego w § 1 jest (nazwa komórki organizacyjnej KGP, albo nazwa komórki organizacyjnej BŁil KGP, albo nazwa komórki w jednostce organizacyjnej Policji, albo CBŚP, albo CLKP, albo BSWP wnioskującej o realizację projektu).
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem5...............................................
(podpis właściwego komendanta Policji albo Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP)

Objaśnienia:

1) Wpisać właściwego komendanta Policji albo Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP.

2) Wpisać datę podpisania decyzji.

3) Wpisać odpowiedni numer punktu.

4) Ustęp zamieścić tylko w przypadku projektu dofinansowanego lub finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych lub źródeł krajowych innych niż budżet Policji, w przypadku gdy określono trwałość projektu, tj. zdolność funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji, w tym utrzymania osiągniętych wskaźników projektu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem późniejszych modyfikacji lub uszczegółowień zapisów zawartych w projekcie lub w uzupełnieniu do projektu), przez okres i na warunkach wskazanych w umowie o dofinansowanie.

5) Określić termin wejścia w życie decyzji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

DECYZJA NR .............. 1) z dnia ....................................... r. 2) w sprawie zaniechania projektu (nazwa projektu)

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt... 3) zarządzenia nr... Komendanta Głównego Policji z dnia... 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz...) postanawia się, co następuje:

§  1.  Z dniem (data zaniechania) zaniechano projekt (nazwa projektu, w tym nr karty projektu lub nr studium wykonalności, nr postępowania lub umowy - jeśli dotyczy) w związku z (powody przerwania realizacji projektu zawierające ogólny opis faktycznych okoliczności uniemożliwiających jego zakończenie4).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem5......................................................
(podpis właściwego komendanta Policji)

Objaśnienia:

1) Wpisać właściwego komendanta Policji.

2) Wpisać datę podpisania decyzji.

3) Wpisać odpowiedni numer punktu.

4) W uzasadnieniu dołączonym do niniejszej decyzji zawrzeć szczegółowy opis faktycznych okoliczności powodujących rezygnację z realizacji projektu.

5) Określić termin wejścia w życie decyzji.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

DECYZJA NR ....................................................... 1) z dnia ........................ r. 2) w sprawie wycofania z eksploatacji (nazwa produktu)

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt... 3) zarządzenia nr... Komendanta Głównego Policji z dnia ..................................... 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz...) postanawia się, co następuje:

§  1.  Z dniem (data wycofania produktu) wycofuje się z eksploatacji w (nazwa komórki organizacyjnej KGP albo nazwa jednostki organizacyjnej Policji, albo CBŚP, albo CLKP, albo BSWP użytkującej produkt) (nazwa produktu) uzyskany w ramach projektu (nazwa projektu) (nr studium wykonalności, nr umowy jeśli ją zawarto) w związku z (ogólne powody zaprzestania korzystania z produktu4)).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem5)........................................
(podpis właściwego komendanta Policji albo Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP)

Objaśnienia:

1) Wpisać właściwego komendanta Policji albo Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP.

2) Wpisać datę podpisania decyzji.

3) Wpisać odpowiedni numer punktu.

4) W uzasadnieniu dołączonym do niniejszej decyzji zawrzeć szczegółową informację dotyczącą powodów zaprzestania korzystania z produktu.

5) Określić termin wejścia w życie decyzji.