Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.119

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 13 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 14;
2)
w § 22 w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji na wniosek komisji przeprowadzającej testowanie sprawności użytkowej konia - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 1;";

3)
w § 24 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji wydaje atest:";

4)
w § 25:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Testowanie sprawności użytkowej konia przeprowadza komisja powołana przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji;",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wnioski zawarte w protokole z zajęć testowania sprawności użytkowej koni służbowych Policji zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji.";

5)
w § 26 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. W sytuacji, gdy koń podczas testowania sprawności użytkowej zostanie oceniony przez komisję negatywnie, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji:";

6)
w § 44:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze wprowadzenia do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad użyciem koni w Policji i współdziała z komendantem wojewódzkim Policji w zakresie testowania sprawności użytkowej koni.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant wojewódzki Policji współpracuje z kierownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji w zakresie czynności związanych z testowaniem sprawności użytkowej koni.";

7)
w § 49:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji przesyła do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji:",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji prowadzi rejestr koni znajdujących się na stanie Policji oraz rejestr koni wycofanych ze służby w Policji.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.