Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP poz. 65 oraz z 2015 r. poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dowódca podoperacji kontrterrorystycznej - dowódca jednostki organizacyjnej Policji służby kontrterrorystycznej, jego zastępca lub wyznaczony przez jedną z tych osób funkcjonariusz Policji w korpusie oficerów, posiadający przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia działaniami kontrterrorystycznymi;";

2) użyte w § 2 w ust. 1 w pkt 5, w § 3 w pkt 7 oraz w § 7 w ust. 1 i 2 w różnym przypadku wyrazy "jednostek lub komórek antyterrorystycznych Policji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "pododdziały kontrterrorystyczne Policji";
3) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zdarzenie o charakterze terrorystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796);";

4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W ramach operacji zarządzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub podejrzenia jego wystąpienia prowadzi się podoperację kontrterrorystyczną.";

5) uchyla się § 14;
6) w załączniku nr 1 w części II w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "pododdziału antyterrorystycznego" zastępuje się wyrazami "pododdziału kontrterrorystycznego Policji".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.