Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 8 i 86) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "zwanego dalej "CBŚP"," dodaje się wyrazy "Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP",",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy funkcjonalności SESPol w zakresie zestawienia sprawozdawczego lub informacji sprawozdawczej należących do właściwości innej, niż wnioskująca, komórki organizacyjnej KGP, CBŚP, BSWP lub CLKP, niezbędne jest uzyskanie akceptacji właściwego kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub Dyrektora CLKP.".

2) w § 9:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórki organizacyjnej KGP, CBŚP, BSWP lub CLKP - występuje odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP, Komendant BSWP lub Dyrektor CLKP.",

b) w ust. 6 po skrócie "KGP" dodaje się wyrazy "i Komendanta BSWP";
3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku danych dotyczących komendy wojewódzkiej Policji, WSPol, szkoły policyjnej i komórki organizacyjnej KGP oraz komórki organizacyjnej CBŚP i BSWP kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną KGP, CBŚP, BSWP lub CLKP, określoną w wykazie funkcji.";

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia, w tabeli w nagłówku kolumny 5 i 6 skrót "CLKP" skreśla się;
5) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) we wzorze formularza nr N-I/2, na stronach 1, 2, 4 i 6, w kolumnie zatytułowanej "jednostka (komórka) wnioskująca" oraz we wzorze formularza nr N-III/I, na stronie 1, w kolumnie 14 skrót "BSW KGP" zastępuje się skrótem "BSWP",
b) wzór formularza nr N-I/3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6) w załącznikach nr 3-5 do zarządzenia wiersze w lp. 7, 9 i 11 skreśla się;
7) w załączniku nr 5 do zarządzenia w wierszu lp. 8, w kolumnie zatytułowanej "Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna KGP/jednostka organizacyjna Policji", wyrazy "Biuro Kryminalne KGP" zastępuje się wyrazami "Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP";
8) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) w części znajdującej się nad wyrazem "Objaśnienia" oraz nad odnośnikiem oznaczonym "3)", pod wykropkowanym polem, wyrazy "podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP lub Dyrektora CLKP" zastępuje się wyrazami "podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub Dyrektora CLKP",
b) w części znajdującej się pod wyrazami "podpis Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP", wyrazy "Opinia kierownika komórki organizacyjnej KGP/Komendanta CBŚP/Dyrektora CLKP3)" zastępuje się wyrazami "Opinia kierownika komórki organizacyjnej KGP/Komendanta CBŚP/Komendanta BSWP/Dyrektora CLKP3)",
c) w objaśnieniu do odnośnika oznaczonego "3)" po skrócie "CBŚP" dodaje się przecinek i skrót "BSWP";
9) w załączniku nr 7 do zarządzenia wyrazy "podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP lub Dyrektora CLKP3)" zastępuje się wyrazami "podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub Dyrektora CLKP3)";
10) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) w części "A. Zakres danych i zasady gromadzenia informacji sprawozdawczej" w pkt 5 wyrazy "KGP/CBŚP/CLKP1)" zastępuje się wyrazami "KGP/CBŚP/BSWP/CLKP1)".
b) w części "B. Uzasadnienie wnioskującego, opinie Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji" wyrazy "podpis Dyrektora biura KGP/CLKP/Komendanta CBŚP" zastępuje się wyrazami "podpis Dyrektora biura KGP/CLKP/Komendanta CBŚP/Komendanta BSWP";
11) w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a) tabele zatytułowane "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr II/2", "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr II/4" oraz "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr II/6" skreśla się,
b) tabele zatytułowane "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr I/1", "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr I/2", "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr I/3", "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr I/4", "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr VIII/1", "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr IX/1" oraz "Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr IX/2" otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
12) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) w części zatytułowanej "A. Dane osób, których dotyczy wniosek":
w objaśnieniu do odnośnika oznaczonego "1)" po skrócie "KGP" dodaje się przecinek i skrót "BSWP",
w objaśnieniu do odnośnika oznaczonego "4)" po wyrazach "Komendanta CBŚP/" dodaje się wyrazy "Komendanta BSWP/",
b) w części zatytułowanej "B. Zakres uprawnień do zestawień sprawozdawczych" w tabeli, w kolumnie zatytułowanej "Nr zestawienia" wiersze oznaczone numerami "II/2", "II/4" oraz "II/6" skreśla się,
c) w części zatytułowanej "C. Zakres uprawnień do informacji sprawozdawczych":
w objaśnieniu do odnośnika oznaczonego "2)" po wyrazach "Komendanta CBŚP, " dodaje się wyrazy "Komendanta BSWP,",
w objaśnieniu do odnośnika oznaczonego "3)" po wyrazach "Komendanta CBŚP/" dodaje się wyrazy "Komendanta BSWP/".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r., zwyjątkiem § 1 pkt 1-4, pkt 5 lit. a, pkt 9-11 oraz pkt 13 lit. a i c, które wchodzą w życie z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Liczba wniosków skierowanych w ........ r. w trybie art. 20 αst. 3 ustawy o Policji