Dz.Urz.KGP.2018.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2011 r. poz. 25 oraz z 2014 r. poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule, w § 1 oraz w załączniku w § 1 i w § 2 w ust. 1 w pkt 1 po użytych w różnych przypadkach wyrazach "Centralne Biuro Śledcze Policji, " dodaje się użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,";
2) w załączniku w § 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, " dodaje się wyrazy "Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.