Dz.Urz.MS.2018.242

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Bartoszycach

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Bartoszycach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 79) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Mienie ruchome oraz dokumentacja medyczna likwidowanego Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bartoszycach stają się z dniem 31 marca 2018 r. mieniem i dokumentacją medyczną Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kamińsku, z siedzibą w Kamińsku, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławieckie, województwo warmińsko-mazurskie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.