Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się rozdział 3;
2) w § 35:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest parkowanie służbowego samochodu osobowego w miejscu zamieszkania, w przypadku:".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.