Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.52

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z § 4 ust. 3 zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. MSWiA poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 74 oraz z 2018 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dyrektorze BAS - rozumie się przez to Dyrektora Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) kierowniku komórki organizacyjnej KGSG - rozumie się przez to dyrektora zarządu, biura oraz kierownika komórki Audytu Wewnętrznego;";

2) użyte w § 4 w ust. 1, 7 i 8, w § 5 w ust. 3 i 4, w § 6 w ust. 4, w § 7 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 8 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 i 5, w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4, 5 i 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 11 oraz w § 13 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "Szef Sztabu" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Dyrektor BAS".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.