Dz.Urz.MSZ.2018.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 9, z 2014 r. poz. 18 oraz z 2015 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Prace należy przesyłać do komórki właściwej do spraw szkoleń w terminie do dnia 15 października każdego roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa).

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku."

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).