Zmiana zarządzenia w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2015.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 9 oraz z 2014 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Prace zgłaszają na Konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.

2. Do prac dołącza się:

a) opinię recenzenta pracy,

b) opinię promotora pracy,

c) życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

3. Prace wraz załącznikami, o których mowa w ust. 2 przesyła się w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanej na stronie internetowej Ministerstwa.";

2)
uchyla się § 3 pkt 6.
§  2.
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w 2013 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).