Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2019.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 20 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 28 Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 28) w § 2 w pkt 3 w lit. c tiret siódme otrzymuje brzmienie:

"-jeden przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - rozwój regionalny na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).