Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 7
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 2 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2019 r. poz. 25 i z 2020 r. poz. 10), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komitet Audytu dla działu administracji rządowej - sprawy zagraniczne, kierowanego przez Ministra Spraw Zagranicznych.";

2)
w § 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Pani Katarzyna Szmigiel.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.