Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 21 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Piotr Wawrzyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) Członkowie niezależni:

a) Pan Sebastian Burgemejster,

b) Pan Marcin Dobruk.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260).