Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2017.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 oraz art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach (Dz. Urz. WUG poz. 83), w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie:

- Jan Butra

Politechnika Wrocławska,

- Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Waldemar Korzeniowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Zdzisław Kłeczek

Instytut Techniki Górniczej KOMAG,

- Jolanta Kowalska

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Oddział w Legnicy,

- Wiesław Michalski

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach,

- Adam Mirek

Wyższy Urząd Górniczy,

- Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

- Robert Podolski

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

- Witold Pytel

Politechnika Wrocławska,

- Krystyna Stec

Główny Instytut Górnictwa,

- Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A.,

- Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza

im Stanisława Staszica w Krakowie;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2017 r.