Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG poz. 3 oraz z 2017 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres 30 miesięcy, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji.";

2)
w § 12:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyznacza termin przygotowania koreferatu do wniosku.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ustalenia, o których mowa w ust. 1, departamentowi, który przygotowuje, według wzoru opracowanego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 57 oraz z 2018 r. poz. 4), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku.";

3)
w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Komisji powiadamia departament o przygotowaniu koreferatu do wniosku i przekazuje departamentowi jego jeden egzemplarz.".

§  2. 
Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 zachowują moc i mogą być zmieniane.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 31 grudnia 2017 r.