Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 68) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres nie dłuższy niż 3 lata, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji mogą być odwołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przed upływem okresu, na który ustalono skład osobowy Komisji.".

§  2. 
Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 zachowują moc i mogą być zmieniane.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.