Dz.Urz.MF.2018.103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 36/DG Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W pracach Komisji uczestniczą wymienieni w punktach 2-11 Dyrektorzy Departamentów, przy czym:

1) Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - wyłącznie w zakresie spraw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego;

2) Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa, Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej i Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej - wyłącznie w zakresie spraw, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6;

3) Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej - wyłącznie w zakresie spraw dotyczących projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.";

2) w § 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wniosków ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych, których planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 300.000.000 zł, na podstawie art. 133c ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693).";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wnioski o udzielenie poręczenia Skarbu Państwa, o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa oraz o udzielenie pożyczki, Departament Gwarancji i Poręczeń przekazuje departamentom, których dyrektorzy są członkami Komisji, a w uzasadnionych przypadkach również innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów właściwym merytorycznie, które dokonują ich analizy i przekazują opinie na temat wniosków do Departamentu Gwarancji i Poręczeń.";

4) rozdział 6 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 6

Opiniowanie wniosków o wydanie zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa oraz wniosków o wydanie opinii o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji

§ 15. 1. Wniosek podmiotu publicznego o wydanie zgody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100.000.000 zł oraz wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych, których planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 300.000.000 zł, Departament Gwarancji i Poręczeń przekazuje departamentom, których dyrektorzy są członkami Komisji, a w uzasadnionych przypadkach również innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów właściwym merytorycznie, które dokonują ich analizy i przekazują opinie na temat wniosków do Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

2. Do wniosków, o których mowa w § 15 ust. 1, kierowanych na posiedzenie Komisji dołączana jest opinia Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

3. Po rozpatrzeniu przez Komisję wniosków, o których mowa w ust. 1, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Ministrowi Finansów do podpisu odpowiednio projekt pisma:

1) w sprawie wydania zgody albo odmowy wydania zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa, parafowany przez Departament Prawny;

2) w sprawie wydania opinii o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.