Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 8 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 62, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego (Dz. Urz. GITD poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Dorotę Piesiewicz - członek Komisji;";

2) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:

"§ 4. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 18 października 2018 r.

§ 5. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia spisu z natury ustala się na dzień 29 października 2018 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.