Dz.Urz.MKiDN.2018.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik Nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SPIS KLAS I I II RZĘDU

KlasaHasła klasyfikacyjne
0ZARZĄDZANIE
00Gremia kolegialne
01Organizacja
02Akty normatywne, inne dokumenty rządowe, legislacja i obsługa prawna
03Strategie, programy, prognozy, planowanie, sprawozdawczość i analizy
04Informatyzacja
05Skargi, wnioski i inne wystąpienia do Ministerstwa
06Działalność informacyjna, wydawnicza, promocyjna i naukowo-badawcza
07Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą
08Kontrola i audyt
1KADRY I ZATRUDNIENIE
10Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
11Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia
12Ewidencja osobowa pracowników Ministerstwa
13Bezpieczeństwo i higiena pracy
14Dyscyplina pracy
15Szkolenie i doskonalenia zawodowe osób zatrudnionych
16Sprawy socjalno-bytowe oraz ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna
2ŚRODKI RZECZOWE I SPRAWY ADMINISTROWANIA
20Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administrowania i środków rzeczowych
21Inwestycje i kapitalne remonty obiektów
22Administrowanie obiektami, ochrona osób i mienia
23Gospodarka materiałowa
24Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna
25Zamówienia publiczne
3FINANSE MINISTERSTWA ORAZ OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA
30Regulacje i zasady ekonomiczno-finansowe
31Planowanie, sprawozdawczość i realizacja budżetu
32Wydatki i dochody budżetowe
33Współpraca z bankami
34Księgowanie
35Rozliczenia płac i składek ZUS
36Szacowanie wartości środków trwałych i inwentaryzacja
4POPULARYZOWANIE TWÓRCZOŚCI
40Działalność w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych, kultury ludowej i innych
41Promocja twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa
42Działalność na rzecz promocji i nauczania języka polskiego w kraju i poza granicami
43Działalność w dziedzinie kinematografii
44Nagrody, stypendia, odznaczenia i pomoc socjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców i działaczy kultury oraz jubileusze twórcze i zaopatrzenie emerytalne
5UPOWSZECHNIANIE KULTURY, OCHRONA WARTOŚCI INTELEKTUALNEJ, PROWADZENIE REJESTRU INSTYTUCJI W OBSZARZE KULTURY
50Edukacja kulturalna
51Upowszechnianie czytelnictwa i stan bibliotek
52Mecenat nad amatorskim i społecznym ruchem artystycznym
53Badania w dziedzinie kultury
54Przemysł kultury i przemysł kreatywny
55Ochrona prawna własności intelektualnej w kulturze
56Prowadzenie rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury
57Polityka audiowizualna
58Prawo prasowe
59Cyfryzacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego
6OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONA ZABYTKÓW
60Organizacja i nadzór nad działalnością muzeów
61Gospodarka muzealiami
62Upowszechnianie muzealnictwa
63Współpraca muzeów polskich z zagranicą
64Polityka konserwatorska
65Nadzór w zakresie ochrony zabytków
66Ochrona zabytków i dóbr kultury w obliczu konfliktu zbrojnego
67Nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym
68Miejsca Pamięci Narodowej
69Polityka pamięci
7POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE POZA GRANICAMI KRAJU
70Współpraca i monitorowanie działalności podmiotów międzynarodowych, organizacji polonijnych, placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotów krajowych prowadzących działalność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju
71Ocena strat i stanu ruchomych dóbr kultury utraconych podczas i w wyniku II wojny światowej w granicach Polski po 1945 r.
72Opieka nad dobrami kultury związanymi z dziejami I i II Rzeczpospolitej, pozostającymi poza granicami Polski
73Udział w posiedzeniach i monitorowanie działalności komisji międzynarodowych i zespołów ekspertów w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
74Poszukiwania i restytucja dóbr kultury
75Budowa miejsc pamięci oraz opieka nad istniejącymi miejscami pamięci narodowej
8ZADANIA MINISTRA W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
80Organizacja sieci szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego
81Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi oraz innymi placówkami
82Kadra dydaktyczna szkół i placówek artystycznych oraz innych placówek
83Promocja w kraju i za granicą działalności szkół i uczelni artystycznych
84Nadzór ministra nad wyższym szkolnictwem artystycznym
85Finansowanie uczelni, szkół i placówek artystycznych oraz innych placówek
86Uznawanie równoważności świadectw i dyplomów wydanych przez zagraniczne szkoły i uczelnie artystyczne oraz uwierzytelnianie świadectw i dyplomów polskich szkół i uczelni artystycznych
87Nadzorowanie specjalistycznej jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej
88Kształcenie zawodowe w zawodach szkolnictwa zawodowego, dla których ministrem wiodącym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY, STRATEGIA I NADZÓR NAD PROGRAMAMI MINISTRA
90Strategia w zakresie polityki kulturalnej, ocena wiedzy społecznej o kulturze
91Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
92Obsługa Programów finansowanych ze środków europejskich
93Uprawnienia Właścicielskie
Symbole klasyfikacyjneHasła klasyfikacyjneKategoria archiwalnaUwagi
I rządII rządIII rządIV rząd
1234567
0ZARZĄDZANIE
00Gremia kolegialne
000Narady kierownictwa MinisterstwaAw tym porządki obrad, listy uczestników, wnioski, protokoły, sprawozdania
001Narady z przedstawicielami jednostek podległych lub nadzorowanychAjak w klasie 000
002Własne rady, komisje, komitety, zespoły i grupyAdokumentacja prac, w tym akty powołania, skład, protokoły posiedzeń, referaty, opracowania, sprawozdania, wnioski.
003Komisje, komitety, zespoły i grupy resortowe i międzyresortowe z własnej inicjatywyAjak w klasie 002
004Obce Komisje, komitety, rady, zespoły i grupy robocze krajowe.Aw tym akty powołania, skład, protokoły posiedzeń, referaty, opracowania, sprawozdania, wnioski
005Komisje, komitety, zespoły, rady i grupy międzynarodoweAudział w posiedzeniach Rady, komitetów, komisji, grup Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i innych
006Narady i zebrania pracowników MinisterstwaAw tym protokoły, sprawozdania, wnioski, informacje z realizacji wniosków
01Organizacja
010Organizacja Ministerstwa, jednostek podległych i nadzorowanych
0100Organizacja MinisterstwaAw tym statut, regulamin organizacyjny, zakresy czynności kierownictwa, wewnętrzne regulaminy komórek organizacyjnych, inne regulacje wewnętrzne, ustalenia i wytyczne w sferze organizacyjnej
0101Organizacja jednostek podległych i nadzorowanychAm.in. statuty, regulaminy organizacyjne
0102Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczneBE10w tym bankowe karty wzoru podpisu
0103Rejestr pełnomocnictw i upoważnieńA
011Informacja publiczna
0110Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu udostępniania informacji publicznejA
0111Udostępnianie informacji publicznejB10zagadnienia ogólne oraz udostępnianie na wniosek
0112Obsługa Biuletynu Informacji PublicznejBE10obsługa od strony informatycznej przy klasie 043
012Ochrona informacji niejawnych
0120Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnychA
0121Przetwarzanie informacji niejawnychBE10plany, instrukcje, korespondencja.
0122Kontrola stanu ochrony informacji niejawnychAprotokoły, ocena, sprawozdania, notatki.
0123Rejestr urządzeń ewidencyjnych i teczek dotyczących informacji niejawnychBE10
0124Urządzenia ewidencyjne i kontrola obiegu dokumentacji niejawnejBE10
0125Ocena, znoszenie i zmiana klauzuli materiałów zawierających informacje niejawneA
013Ochrona danych osobowychBE10w tym organizacja ochrony danych osobowych; upoważnianie do przetwarzania danych osobowych; dokumentowanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych; zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych; realizacja uprawnień osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych
014Obsługa kancelaryjna
0140Przepisy kancelaryjne i archiwalne oraz wyjaśnienia i poradnictwoAw tym instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego oraz korespondencja w tych sprawach
0141Środki do ewidencji i kontroli obiegu dokumentacjiB5w tym rejestry przesyłek, książki pocztowe itp.
0142Opracowanie i wdrażanie wzorów formularzyA
0143Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odciskówAprzy czym zamówienia i realizacja zamówień w klasie 2302
0144Ewidencja druków ścisłego zarachowaniaB10przy czym zamówienia i realizacja zamówień w klasie 2302
0145Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonychAnp. między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie zadań
015Obsługa archiwum zakładowego
0150Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowymAprzy czym sposób jej prowadzenia został określony w instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
0151Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowegoA
0152Brakowanie dokumentacji niearchiwalnejA
0153Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowymB5
0154Kwerendy archiwalne w zasobie archiwum zakładowegoB10
0155Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowymA
0156Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowymA
016Pozamilitarne przygotowania obronne
0160Planowanie i sprawozdawczośćA
0161Przygotowanie systemu kierowaniaA
0162Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczychA
0163Szczególna ochrona obiektówA
0164Militaryzacja jednostek organizacyjnychA
0165Szkolenie obronneA
0166Kontrole wykonywania zadań obronnychA
0167Koordynowanie przygotowań obronnych w dziale kulturaB10
017Zarządzanie kryzysowe
0170Planowanie i sprawozdawczość z zakresu zarządzania kryzysowegoA
0171Szkolenia w obszarze zarządzania kryzysowegoB10
0172Koordynowanie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale kulturaB10
018Obrona Cywilna
0180Realizacja zadań Obrony Cywilnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa NarodowegoA
0181Funkcjonowanie formacji Obrony Cywilnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa NarodowegoB10
019Obowiązkowa ochrona obszarów, obiektów i urządzeń w jednostkach organizacyjnych
0190Decyzje administracyjne w zakresie obowiązkowej ochrony obszarów i obiektówA
0191Koordynowanie obowiązkowej ochronyB10
0192Szkolenia szefów wewnętrznych służb ochronyB10
02Akty normatywne, inne dokumenty rządowe, legislacja i obsługa prawna
020Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i wydanych przez Ministra dla jednostek zewnętrznych
0200Zbiór rozporządzeń MinistraA
0201Zbiór rozporządzeń Ministra wydanych w porozumieniu z innymi organamiA
0202Zbiór rozporządzeń innych ministrów podpisanych w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa NarodowegoB10
0203Zbiór obwieszczeń MinistraA
021Zbiory aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących
0210Zbiór niepublikowanych dokumentów rządowych Rady Ministrów i Prezesa Rady MinistrówB5kopie przesyłane do wiadomości
0211Zbiór aktów prawnych wydanych przez MinistraA
0212Zbiór aktów prawnych wydanych przez Dyrektora GeneralnegoArejestr, podpisane zarządzenia
022Wykaz prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoA
023Projekty aktów prawnych i procedura ich dotycząca
0230Projekty aktów prawnych i dokumentów rządowych opracowanych przez MinistraBE10opiniowanie, uzgadnianie z zainteresowanymi jednostkami, sprawy publikowania aktów prawnych, zgłoszenia do wykazu prac legislacyjnych
0231Projekty zewnętrznych aktów prawnych oraz dokumentów rządowychBE10opiniowanie, w tym stanowiska Ministra do tych dokumentów, stanowiska Rządu w sprawie dokumentów UE
0232Projekty wewnętrznych aktów prawnych Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBE10opiniowanie
0233Projekty wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Generalnego MKIDNBE10opiniowanie
0234Porządki obrad i protokoły posiedzeń Komitetów, Rad i Zespołów rozpatrujących dokumentację dotyczącą projektów dokumentów rządowychB5kopie przesyłane do wiadomości
0235Działalność lobbingowaAprowadzenie ewidencji, informacje, raporty, sprawozdania
024Opinie prawneBE10opinie o właściwym zastosowaniu przepisów prawa w konkretnym stanie faktycznym, a także interpretacje przepisów prawa w sprawach nieobjętych innymi klasami
025Sprawy prowadzone przed Trybunałami sądami lub innymi organami orzekającymi
0250Postępowania przed TrybunałamiAw tym Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałami Europejskimi
0251Sprawy sądowe przed sądami powszechnymiBE10
0252Sprawy sądowe przed sądami administracyjnymiBE10
0253Sprawy prowadzone przed innymi organami orzekającymiBE10
0254Rejestr spraw sądowychA
026Zbiór umówAmateriały źródłowe wraz z jednym egzemplarzem umowy przechowuje się i rejestruje w odpowiedniej klasie zgodnie z wykazem akt w komórce organizacyjnej, która umowę przygotowała
027Implementacja Prawa UEAdziałania nieobejmujące legislacji
028Sprawozdawczość z zakresu realizacji projektów dokumentów rządowychBE10
029Monitorowanie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych i wykonywania orzeczeń w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
0290Monitorowanie realizacji projektów dokumentów rządowych wpisanych do Wykazu Prac Legislacyjnych i Poza legislacyjnych Rady MinistrówB10
0291Monitorowanie realizacji upoważnień ustawowychB10
0292Monitorowanie wykonalności orzeczeń trybunałów w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoB10
03Strategie, programy, prognozy, planowanie, sprawozdawczość i analizy
030Metodyka i organizacja planowania i sprawozdawczości (opisowej i statystycznej)Azałożenia, wskaźniki, instrukcje, interpretacje, opinie i wyjaśnienia dotyczące sposobu opracowywania strategii, programów, planów, prognoz, analiz i sprawozdawczości opisowej i statystycznej
031Strategie, prognozy i programy własne ministerstwaAw tym sprawozdania, raporty z ich realizacji,
032Planowanie
0320Planowanie na poziomie całego MinisterstwaAw tym plany w ramach funduszy europejskich
0321Planowanie na poziomie komórek organizacyjnychB10
0322Planowanie jednostek podległych i nadzorowanychA
033Sprawozdawczość
0330Sprawozdawczość opisowa na poziomie MinisterstwaAw tym akta sprawozdawczości opisowej z funduszy europejskich
0331Sprawozdawczość opisowa na poziomie komórek organizacyjnychBE10
0332Sprawozdawczość opisowa jednostek podległych i nadzorowanychA
0333Sprawozdawczość statystycznaA
0334Meldunki i raporty sytuacyjneB10
034Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja MinisterstwaA
035Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych jednostek organizacyjnychAinne niż przy klasach 031-034, np. dla Prezydenta RP, Parlamentu, Premiera RP
04Informatyzacja
040Projektowanie i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznychA
041Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczneB10w tym ich ewidencja
042Eksploatacja systemów teleinformatycznych i oprogramowaniaw tym, modyfikacje i rozwój systemów
0420Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowaniaA
0421Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danychA
0422Ustalenia uprawnień dostępu do danych i systemówB10
0423Zabezpieczenia kryptograficzne systemów i oprogramowaniaA
043Projektowanie i eksploatacja stron i portali internetowych i intranetowychB10
044Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychBE10dotyczy spraw włamania do systemów i złego użytkowania (notatki, protokoły, korespondencja, decyzje o blokadzie dostępu do systemu)
05Skargi, wnioski i inne wystąpienia do Ministerstwa
050Skargi, wnioski i petycje załatwiane bezpośrednio przez MinisterstwoAw tym ich rejestr
051Skargi, wnioski i petycje przekazywane do załatwienia według właściwościB5
052Listy, postulaty i inicjatywy obywatelskie załatwiane bezpośrednio przez MinisterstwoA
053Listy, postulaty i inicjatywy obywatelskie przekazywane do załatwienia według właściwościB2
054Interpelacje, pytania i oświadczenia poselskieAtym ich rejestr i odpowiedzi
055Oświadczenia i interwencje senatorskieA
056Sprawy odesłane do załatwienia innym podmiotomB2Dotyczy spraw, które nie mieszczą się w zadaniach Ministerstwa, a zostały skierowane do niego przez pomyłkę. Błędnie przekazane odwołania, zażalenia
06Działalność informacyjna, wydawnicza, promocyjna i naukowo-badawcza
060Patronaty i udział Ministra w komitetach honorowychA
061Kontakty z mediamiAinformacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne, konferencje prasowe i wywiady w tym sprostowania, artykuły i komunikaty prasowe oraz internetowe, monitoring środków publicznego przekazu, tzw. wycinki prasowe
062Promocja działalności MinisterstwaAw tym sprawy związane z prowadzeniem akcji promujących i popularyzujących działania podejmowane przez Ministerstwo, z udziałem w akcjach promocyjnych prowadzonych przez inne podmioty, opracowywaniem materiałów promocyjnych
063Udział w polityce informacyjnej Rady Ministrów i innych organów państwowychAw tym współdziałanie z Centrum Informacyjnym Rządu
064Wydawnictwa
0640Opracowanie wydawnictw własnych oraz udział w obcych wydawnictwachA
0641Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianieB5
065Materiały fotograficzne lub audiowizualne z wydarzeń, akcji i imprezA
066Zbiór zaproszeń, życzeń, podziękowań,B5inne niż związane z załatwianiem określonej sprawy wystąpienia, korespondencja
067Udział w pogrzebach osób zasłużonych dla kultury, kondolencje i nekrologi.B5
068Badanie satysfakcji klientaB10
07Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą
070Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymiAopinie, opracowania, korespondencja, dezyderaty, kontakt m.in. z komisjami sejmowymi i senackimi z administracją publiczną, urzędami centralnymi oraz organami kontroli państwowej i ochrony prawa, organizacjami politycznymi, społecznymi pozarządowymi oraz związkami zawodowymi.
071Nadzór nad fundacjamiB10
072Rejestr fundacjiA
073Kontakty z podmiotami zagranicznymi
0730Nawiązywanie kontaktów i określenie zakresu współpracy Ministerstwa z podmiotami zagranicznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami UEA
0731Spotkania oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymiA
0732Promocja kultury polskiej za granicą.A
0733Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli MinisterstwaB10
0734Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicyB10
074Zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0740Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja i foraA
0741Udział w zewnętrznych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach i forachB5
075Umowy międzynarodoweA
076Inicjatywy EuropejskieAm.in. umowy, opinie, opracowania, korespondencja,
077Koordynacja stypendiów zagranicznychB10
08Kontrola i audyt
080Kontrole
0800Kontrole zewnętrzne w MinisterstwieA
0801Kontrole zewnętrzne w jednostkach podległych, nadzorowanych lub otrzymujących środki finansoweB10
0802Kontrole przeprowadzone przez MinisterstwoA
0803Rejestr przeprowadzonych kontroliA
081Audyt
0810Zadania audytowe przeprowadzane w MinisterstwieA
0811Zewnętrzne oceny i audyty przeprowadzone w Ministerstwie oraz jednostkach podległych nadzorowanych i otrzymujących środki finansowe.A
1KADRY I ZATRUDNIENIE
10Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
100Własne regulacje wyjaśnienia, interpretacje, opinie dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowychAw tym regulaminy pracy i ich interpretacje
101Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wytyczne, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowychB5
102Umowy zbiorowe i ich negocjowanieA
103Opisy i wartościowanie stanowisk pracyA
104Kontakty i wymiana informacji ze związkami zawodowymiBE10
11Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia
110Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracyB5dokumentacja naboru, korespondencja z kandydatami, dokumentacja dotycząca ogłoszeń o wolnych stanowiskach, przy czym okres przechowywania ofert kandydatów nieprzyjętych i tryb ich niszczenia wynika z odrębnych przepisów
111Konkursy na stanowiskaBE5akta osób przyjętych odkłada się do akt osobowych, przy czym dokumentację posiedzeń komisji klasyfikuje się przy klasie 003
112Wykaz etatówA
113Obsługa zatrudnienia
1130Komunikaty o zmianach personalnych kadry kierowniczejA
1131Obsługa zatrudnienia kierowników jednostek podległych i nadzorowanychBE10
1132Obsługa zatrudnienia pracowników MinisterstwaB5w tym zakończenia stosunku pracy, akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika
1133Rozmieszczenie i wynagradzanie pracownikówB5między innymi delegowanie, przeniesienia, zastępstwa, awanse, podwyżki, przydziały, akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika
1134Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzinB**) czas przechowywania wynika z odrębnych przepisów prawa, w innym przypadku wynosi 6 lat
1135Opiniowanie i ocenianie osób zatrudnionychB5przy czym akta poszczególnych pracowników należy odłożyć do akt osobowych
114Staże zawodowe, wolontariat, praktykiBE10
115Prace zlecone osobom fizycznym (umowy cywilnoprawne)
1150Prace zlecone ze składką na ubezpieczenia społeczneB50
1151Prace zlecone bez składki na ubezpieczenia społeczneB10
1152Zaświadczenia o wykonaniu prac zleconychB5
116Nagradzanie, odznaczanie i karanie
1160Nagrody dla osób zatrudnionychB10
1161Nagrody dla kierowników jednostek podległych i nadzorowanychB10
1162Podziękowania, listy gratulacyjne, dyplomy, pochwałyB10
1163Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne dla osób zatrudnionych.B10akta dotyczące poszczególnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika
1164KaranieB**) okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa
1165Postępowanie dyscyplinarneB**) okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej klasyfikuje się przy klasie 003
117Postępowanie w sprawie dostępu do informacji niejawnych
1170Akta zwykłych postępowań sprawdzającychBE20
1171Wykaz osób dopuszczonych do informacji niejawnychBE10
1172Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicyBE20
1173Dostęp osób spoza Ministerstwa do informacji niejawnychBE20
1174Upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych i klauzuli "zastrzeżone"BE20
12Ewidencja osobowa pracowników Ministerstwa
120Akta osobowe pracowników MinisterstwaBE10Dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę.

Jeśli akta osobowe prowadzone są w formie elektronicznej, to ich archiwizacja odbywa się również w formie elektronicznej, przy czym dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii BE50

121Pomoce ewidencyjne do akt osobowychBE10jak przy klasie 120
122Akta osobowe kierowników jednostek podległych i nadzorowanychBE10
123Legitymacje służbowe i PKPB5
124Rejestry pracowników naukowychA
125Obsługa sposobu prowadzenia i przechowywania akt osobowychBE10w tym dane w systemach teleinformatycznych do obsługi spraw kadrowych
13Bezpieczeństwo i higiena pracy
130Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracyA
131Działania w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka pracyAw tym w jednostkach podległych i nadzorowanych
132Wypadki
1320Wypadki przy pracyBE10przy czym dokumentacja wypadków zbiorowych, śmiertelnych, inwalidzkich kwalifikowana jest do kategorii A
1321Wypadki przy pracy - zbiorowe, śmiertelne i inwalidzkieA
1322Wypadki w drodze do pracy i z pracyBE10przy czym dokumentacja wypadków zbiorowych, śmiertelnych, inwalidzkich kwalifikowana jest do kategorii A
133Warunki szkodliwe i choroby zawodowe
1330Warunki szkodliweBE10
1331Rejestr warunków szkodliwychB20
1332Choroby zawodoweBE10
14Dyscyplina pracy
140Czas pracy
1400Dowody obecności i absencji w pracyB3w tym ewidencja zwolnień lekarskich
1401Rozliczenia czasu pracyB3w tym karty ewidencji czasu pracy stanowiące wydruki z systemu teleinformatycznego do obsługi spraw kadrowych
1402Delegacje służboweB3
1403Rejestr delegacji służbowychB5
1404Ustalanie i zmiany czasu pracyB3akta dotyczące poszczególnych pracowników można odłożyć do akt osobowych pracownika
1405Ewidencja pracy w godzinach nadliczbowychB5
141Urlopy osób zatrudnionych
1410Urlopy wypoczynkoweB5
1411Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze, itp.B5akta dotyczące poszczególnych pracowników odkłada się do akt osobowych pracownika
1412Urlopy bezpłatneB5jak przy klasie 1411
142Dodatkowe zatrudnienie pracowników MinisterstwaB5
15Szkolenie i doskonalenia zawodowe osób zatrudnionych
150Indywidualne Programy Rozwoju ZawodowegoB10
151Służba przygotowawczaB5
152Opracowywanie, stosowanie i monitorowanie narzędzi zarządzania zasobami ludzkimiAm.in. Program ZZL
153Potrzeby szkolenioweB5
154Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikówB10w tym przy pomocy osób i jednostek zewnętrznych, m.in. rozeznania rynku, wnioski szkoleniowe, umowy, zgłoszenia, listy obecności, kopie wydanych zaświadczeń, ewaluacja szkoleń, raporty
155Konferencje, wizyty studyjne, kursy zawodoweBE10
156Studia wyższe, podyplomowe, doktoranckie pracowników oraz nauka języków obcychB5kopie dokumentów ukończenia odkłada się do akt osobowych
157AplikacjeB5aplikacja legislacyjna, radcowska, kontrolerska, kopie dokumentów ukończenia odkłada się do akt osobowych
16Działalność socjalna oraz ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna
160Działalność socjalna
1600Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnychB5
1601Sprawy socjalno-bytowe załatwiane poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnychB5
161Ubezpieczenia społeczne
1610Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, wnioski w sprawie zmian w składkach i wyrejestrowania pracownikaB10
1611Dowody uprawnień do zasiłkówB5m.in. oryginały zwolnień lekarskich, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktów urodzenia dzieci
1612Emerytury i rentyB10
1613Ubezpieczenia zbiorowe, pracowniczeB10
162Opieka zdrowotna
1620Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnejB10
1621Badania lekarskie w zakresie medycyny pracyB10akta dotyczące poszczególnych pracowników należy odłożyć do akt osobowych pracownika
2ŚRODKI RZECZOWE I SPRAWY ADMINISTROWANIA
20Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administrowania i środków rzeczowych
200Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administrowania i środków rzeczowychA
201Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu administrowania i środków rzeczowychB10
21Inwestycje i kapitalne remonty obiektówBE5dokumentacja dot. przygotowania, wykonawstwa i odbioru. Okres przechowywania liczy się od momentu rozliczenia inwestycji, przy czym dokumentacja techniczna obiektu przechowywana jest u użytkownika przez cały czas eksploatacji i jeszcze przez 5 lat od momentu jego utraty, jeżeli dotyczy obiektów zabytkowych, nietypowych, zaliczamy ją do kat. A
22Administrowanie obiektami, ochrona osób i mienia
220Stan prawny nieruchomości MinisterstwaA
221Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobomB5
222Najmowanie lokali od innych na potrzeby własneB5
223Eksploatacja budynków i lokali przez Ministerstwo
2230Remonty bieżące i konserwacja budynków, lokali, pomieszczeńB5
2231Dokumentacja techniczna prac remontowychBE5
2232Eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeńB5Zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, itp.
2233Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi)B5
224Podatki i opłaty publiczneB10
225Ochrona osób i mieniaB10plany ochrony budynków, umowy z firmami ochroniarskimi. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy obowiązującej planu.
226Ubezpieczenia majątkoweB10m.in. ubezpieczenia od pożaru, kradzieży nieruchomości, ruchomości, środków transportu, itp. Sprawy odszkodowań. Okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy.
227Ochrona przeciwpożarowaB10
23Gospodarka materiałowa
230Zaopatrzenie
2300Źródła zaopatrzeniaB5zamówienia wysłane do firm zewnętrznych, reklamacje, korespondencja handlowa w przypadku spraw finansowanych z funduszy strukturalnych okres przechowywania liczy się od daty rozliczenia programu.
2301Zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe i pomoce biuroweB5zapytania, zamówienia, potwierdzenia, korespondencja towarzysząca, reklamacje. Dla każdego zlecenia może być prowadzona odrębna teczka,
2302Zamawianie pieczęci urzędowychB5
2303Identyfikacja pracowników i interesantów MinisterstwaB2ewidencja wydanych przepustek i kart magnetycznych, upoważnienia do wejścia na teren Ministerstwa
231Gospodarka środkami rzeczowymi
2310Magazynowanie i użytkowanie środków trwałych i nietrwałychB5dowody przychodu i rozchodu, zestawienia ilościowo- wartościowe, zestawienia wyposażenia
2311Obsługa wypożyczania i wywozu środków rzeczowychB5w tym przepustki zwrotne i bezzwrotne
2312Gospodarka narzędziami i wyposażeniem biurowymB5
2313Ewidencja środków trwałych i nietrwałychB10w tym księgi inwentarzowe
2314Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałychB10dowody przyjęcia do eksploatacji środka, dowody zmiany miejsca użytkowania środka, kontrole techniczne itp. Okres przechowywania liczy się od momentu upłynnienia środka.
2315Konserwacja i remonty środków trwałychB5
2316Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałychB5opisy techniczne, instrukcje obsługi. Okres przechowywania liczy się od momentu likwidacji urządzenia
24Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna
240Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskichB5
241Ewidencja środków transportuB5
242Eksploatacja własnych środków transportowychB5karty drogowe samochodów, karty eksploatacji samochodów, przeglądy techniczne, remonty bieżące i kapitalne, sprawy myjni
243Użytkowanie obcych środków transportowychB5zlecenia, umowy o wykorzystaniu prywatnych samochodów
244Ryczałty samochodoweB5
245Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)B10w tym dokumentacja dotycząca konserwacji i remontów środków łączności
246Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnejBE10
25Zamówienia publiczne
250Zapotrzebowania na usługi i dostawyB5
251Dokumentacja udzielanych zamówień publicznychB5zapytania, ogłoszenia, siwz, oferty, protokoły komisji przetargowych, notatki z wyboru,
3FINANSE MINISTERSTWA ORAZ OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA
30Regulacje i zasady ekonomiczno- finansowe
300Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach ekonomiczno- finansowychAw tym polityka rachunkowości i plany kont
301Zewnętrzne wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, księgowości i obsługi kasowejB10
31Planowanie, sprawozdawczość i realizacja budżetu
310Roczne plany budżetowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoAkat. A obejmuje również zmiany budżetowe
311Roczne plany budżetowe jednostek nadzorowanych i podległych (w zakresie wydatków majątkowych i bieżących)B5kat. B5 obejmuje również zmiany budżetowe
312Materiały źródłowe do opracowania budżetuB2
313Bilanse i sprawozdania finansowe
3130Roczne bilanse i sprawozdania finansowe oraz budżetowe MinisterstwaAwnioski, opinie, raporty w tym materiały pomocnicze
3131Okresowe sprawozdania finansowe oraz budżetowe MinisterstwaB5kwartalne, półroczne
3132Roczne i okresowe sprawozdania oraz bilanse jednostek nadzorowanych i podległychB5
3133Sprawozdania Ministerstwa w zakresie udzielonej pomocy publicznej/de minimis lub nieudzieleniu takiej pomocyB10
3134Analizy finansowe MinisterstwaAinformacje, opracowania statystyczne
314Dokumentacja finansowa w ramach programów promocji kultury organizowanych przez Ministerstwo
3140Plany finansowe w ramach programów promocji kultury organizowanych przez Ministerstwo i ich realizacjaAdla dokumentacji każdego programu zakłada się odrębną teczkę
3141Sprawozdania finansowe w ramach programów promocji kultury organizowanych przez MinisterstwoAdla dokumentacji każdego programu zakłada się odrębną teczkę
315Naruszenie dyscypliny budżetowejB10protokoły posiedzeń resortowej komisji orzekającej, materiały na posiedzenia
32Wydatki i dochody budżetowe
320Rozliczenia wydatków budżetowychB5harmonogramy, miesięczne zapotrzebowania na środki finansowe
321Rozliczenia dochodów budżetowychB5
322Finansowanie i rozliczanie zadań państwowych zlecanych jednostkom państwowym i niepaństwowym
3220Finansowanie i rozliczanie zadań państwowych zlecanych jednostkom państwowym i niepaństwowym bez stosowania pomocy de minimisB5
3221Finansowanie i rozliczanie zadań państwowych zlecanych jednostkom państwowym i niepaństwowy z zastosowaniem pomocy de minimisB10
3222Zaświadczenia oraz sprawozdania okresowe i roczne z udzielonej pomocy de minimisB10
323Rozliczenia dewizowe własneB10
324Raporty kasoweB5
325Grzbiety książeczek czekowych i rozrachunkowychB2
326Wykonanie Budżetu PaństwaB5
327Windykacja należności od kontrahentów MinisterstwaB5Windykacja miękka płatności z tytułu rozrachunków z kontrahentami, wezwania do zapłaty, korespondencja z komornikami w zakresie kontrahentów
328Wykonanie budżetu resortuB5W tym korespondencja dotycząca realizacji budżetu resortu
329Sprawozdawczość finansowa i informacyjnaB5
33Współpraca z bankamiB5wyciągi bankowe, potwierdzenie sald (miesięczne i roczne), korespondencja z bankami, umowy bankowe, aneksy
34Księgowanie
340Polecenia księgowaniaB5
341Noty księgowe środków własnychB5
342Dokumenty księgoweB5
343Syntetyka i analitykaB5
344Dowody księgoweB5faktury własne i obce, noty obciążeniowe
345Windykacja dotacji udzielonych z budżetuB5sprawy związane z niezgodnym przeznaczeniem środków lub ich pobraniem w nadmiernej wysokości - wezwania, ponaglenia, zawiadomienia
35Rozliczenia płac i składek ZUS
350Dokumentacja płacB5materiały źródłowe do obliczania wysokości płac, premii i potrąceń z płac (wnioski premiowe, podatki, składki ZUS)
351Listy płac osobowego funduszu płacB10listy płac dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50
352Listy wynagrodzeń bezosobowego funduszu płacB5
353Karty zbiorcze zarobków osobowego funduszu płacB10kartoteki zbiorcze zarobków osobowego funduszu płac dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50
354Rozliczenia podatku dochodowego osób fizycznychB5deklaracje podatkowe, oświadczenia, roczne informacje o uzyskanych dochodach, korespondencja
355Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniuB5
356Rozliczenia z tytułu składek ZUS
3560Deklaracje ZUS pracowników własnychB5deklaracje, raporty miesięczne, korespondencja
3561Dowody uprawnień do zasiłkówB5
3562Dowody uprawnień do zasiłków chorobowychB50
36Szacowanie wartości środków trwałych i inwentaryzacja
360Szacowanie wartości środków trwałych MinisterstwaB5tabele amortyzacyjne
361Ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych MinisterstwaB5
362Przeprowadzanie inwentaryzacjiB5w tym spisy i protokoły inwentaryzacyjne
4POPULARYZOWANIE TWÓRCZOŚCI
40Działalność w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych, kultury ludowej i innych
400Nadzór nad teatrami oraz instytucjami działającymi w zakresie muzyki, tańca, sztuk wizualnych oraz kultury ludowej, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współprowadzonymi przez MinistraAdla każdej instytucji zakłada się odrębną teczkę
401Słowa wstępu do katalogów i programów w obszarze teatru muzyki, tańca, sztuk wizualnych, kultury ludowej oraz kinematografiiB5
402Organizacja i współorganizowanie konkursówAw instytucjach podległych MKiDN oraz w instytucjach wpisanych do rozporządzenia ministra
403Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi w obszarze teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych oraz kultury ludowejA
404Monitorowanie działalności z obszaru teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych oraz kultury ludowejA
405Organizacja przedsięwzięć dotyczących wspierania i upowszechniania działalności związanej z teatrem, muzyką, tańcem, sztukami wizualnymi oraz kulturą ludowąA
41Promocja twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa
410Targi książki i imprezy promujące czytelnictwo w krajuA
411Targi książki i imprezy promujące czytelnictwo za granicąA
412Wspieranie działań w zakresie ochrony rynku książkiB5wnioski, opinie aktów normatywnych, korespondencja
42Działalność na rzecz promocji i nauczania języka polskiego w kraju i poza granicamiAkonferencje naukowe, imprezy popularyzatorskie, konkursy
43Działalność w dziedzinie kinematografii
430Organizacja i współorganizowanie krajowych festiwali filmowych i przeglądów filmówA
431Organizacja i udział przedstawicieli Ministerstwa międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmówA
432Organizacja i współorganizowanie działań z zakresu edukacji filmowejA
433Nadawanie statusu oficjalnej koprodukcji filmom realizowanym przez polskich koproducentów z zagranicznymi partneramiBE10
44Nagrody, stypendia, odznaczenia i pomoc socjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców i działaczy kultury oraz jubileusze twórcze i zaopatrzenie emerytalne
440Nagrody, stypendia, odznaczenia
4400Przyznawanie nagród dla twórców i działaczy kultury oraz nagród za znaleziska archeologiczne i odkrycia wykopaliskoweAwnioski, opinie, decyzje
4401Przyznawanie stypendiów dla twórców i działaczy kulturyBE10protokoły, sprawozdania, ocena i monitorowanie, informacje, notatki, porozumienia, korespondencja.
4402Przyznawanie dyplomów dla twórców i działaczy kulturyBE5opinie, rejestr wniosków, korespondencja,
4403Odznaczenia resortowe dla twórców i działaczy kulturyAsprawy poszczególnych odznaczeń można odkładać do odrębnych teczek rzeczowych
4404Odznaczenia państwoweAopinie, wnioski
4405Rejestr wydanych dyplomów i przyznanych odznaczeńA
4406Listy gratulacyjneB10
441Udzielanie pomocy socjalnej dla twórców i działaczy kulturyB5
442Organizacja i współorganizowanie jubileuszów twórców i instytucji kulturyB10
443Organizacja zaopatrzenia emerytalnego twórców i działaczy kulturyBE50Wnioski o uznanie działalności za twórczą artystyczną i ustalenie daty rozpoczęcia działalności, decyzje ministra w sprawie uznania za twórcę i daty rozpoczęcia działalności twórczej
5UPOWSZECHNIANIE KULTURY, OCHRONA WARTOŚCI INTELEKTUALNEJ, PROWADZENIE REJESTRU INSTYTUCJI W OBSZARZE KULTURY
50Edukacja kulturalna
500Udział w resortowych i międzyresortowych programach edukacji kulturalnejA
501Udział i realizacja krajowych i międzynarodowych zobowiązań w kwestii udostępniania usług kulturalnych osobom z niepełnosprawnościamiA
502Udział w rządowych programach edukacyjnych w obszarze kulturyAinne niż w klasie 501
503Planowanie własnych działań edukacyjnych w obszarze kultury i ich realizacjaA
51Upowszechnianie czytelnictwa i stan bibliotek
510Monitorowanie i analizy stanu polskiej sieci bibliotekAw tym wyniki sondaży, analizy zbiorcze,
511Opiniowanie i opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących bibliotekarstwaA
512Nadzorowanie i współpraca z bibliotekami i organizatorami bibliotekA
513Współpraca ze środowiskiem bibliotekarskim, placówkami naukowo- badawczymi oraz organizacjami działającymi na rzecz bibliotekAw tym udział w konferencjach i współpraca z Krajową Radą Biblioteczną
514Organizowanie i udział w programach upowszechniających czytelnictwo, rozwojów bibliotek oraz ochronę zbiorówA
52Mecenat nad amatorskim i społecznym ruchem artystycznym
520Monitorowanie działalności domów i ośrodków kultury podległych jednostkom samorządu terytorialnegoAprogramy rozwoju, informacje, oceny programów, opracowania
521Informacje i ocena twórczości amatorskiej oraz działań animacyjnych.B5
522Opiniowanie i opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących domów i ośrodków kulturyA
523Współpraca z ogólnopolskimi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania i realizowania działalności kulturalnejA
53Badania w dziedzinie kultury
530Monitorowanie i analiza badań prowadzonych w obszarze kultury, diagnozowanie potrzeb badawczych MinisterstwaB5wnioski, korespondencja
531Koordynacja działań w zakresie dofinansowywania działalności wspomagającej badania naukowe w jednostkach podległych lub nadzorowanychBE10zlecenia, umowy, rozliczenia finansowe, protokoły, wnioski, korespondencja
532Analizy i opracowania w dziedzinie kulturyA
54Przemysł kultury i przemysł kreatywny
540Analizy i badania przemysłu kultury i kreatywnegoA
541Programy i projekty wsparcia przemysłu kultury i kreatywnegoA
55Ochrona prawna własności intelektualnej w kulturze
550Zezwolenia Ministra na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w kulturzeAwydawanie zezwoleń, decyzji i ich ewidencja
551Postępowania odwoławcze od orzeczeń Komisji Prawa AutorskiegoA
552Współpraca i współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony własności intelektualnej w kulturzeA
553Rejestr niezależnych podmiotów zarządzającychAWpis do rejestru działalności regulowanej, zmiany i wykreślenia
554Kontrola Ministra nad niezależnymi podmiotami zarządzającymiA
555Obsługa Komisji Prawa AutorskiegoAObsługa administracyjna i prawna Komisji, w tym akty powołania, skład, protokoły posiedzeń, sprawozdania, orzeczenia
556Wykonywanie przez Ministra w imieniu Skarbu Państwa uprawnień wynikających z praw autorskich i pokrewnychADot. uprawnień o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
56Prowadzenie rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury
560Rejestr instytucji kulturyAw tym korespondencja
561Księgi rejestrowe instytucji kulturyAw tym wpisy i odpisy
562Opinie w zakresie rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kulturyB5
57Polityka audiowizualna
570Założenia polityki audiowizualnejAw tym opracowywanie założeń, projekty aktów prawnych
571Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z mediami audiowizualnymiA
58Prawo prasoweA
59Cyfryzacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego
590Określanie strategicznych kierunków rozwoju polityki Ministerstwa w zakresie cyfryzacji i udostępniania dziedzictwa kulturowegoA
591Digitalizacja i upowszechnianie cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowegoB5
5910Koordynowanie i monitorowanie realizacji programów w zakresie digitalizacji i upowszechniania cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowegoBE10
5911Współpraca z centrami kompetencji w zakresie koordynacji działań dotyczących digitalizacji.BE10
6OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONA ZABYTKÓW
60Organizacja i nadzór nad działalnością muzeów
600Organizowanie i monitorowanie działalności muzeów państwowych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
6000Organizacja działalności muzeów państwowychAstatuty, regulaminy organizacyjne
6001Nadzór nad działalności muzeów państwowychApowoływanie dyrektorów i ich zastępców, nagrody, umowy z dyrektorami muzeów, rady muzeów i rady powiernicze
6002Monitorowanie działalnością muzeów państwowychB5korespondencja i materiały dotyczące bieżącej działalności muzeów
601Organizowanie i monitorowanie działalności muzeów współprowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
6010Organizacja działalności muzeów współprowadzonychAstatuty, regulaminy organizacyjne, umowy i aneksy dotyczące współprowadzenia muzeów współprowadzonych
6011Nadzór nad działalnością muzeów współprowadzonychApowoływanie dyrektorów i ich zastępców, nagrody, umowy z dyrektorami muzeów, rady muzeów i rady powiernicze
6012Monitorowanie działalności muzeów współprowadzonychAkorespondencja i materiały dotyczące bieżącej działalności muzeów
602Monitorowanie organizacji i działalności muzeów samorządowych
6020Organizacja działalności muzeów samorządowychAstatuty
6021Nadzór nad działalnością muzeów samorządowychApowoływanie dyrektorów, wnioski, opinie, zapytania
603Monitorowanie organizacji i działalności muzeów prywatnychAregulaminy, korespondencja
604Państwowy Rejestr MuzeówAdecyzje, rejestr, korespondencja
605Prowadzenie spraw związanych z zawodem regulowanym muzealnikaBE10wnioski, decyzje, zaświadczenia korespondencja
606Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących muzeówB10
607Realizacja programów wieloletnich uchwalonych przez Radę Ministrów dotyczących muzeówBE10
608Nadzór nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony ZbiorówB5korespondencja i materiały dotyczące bieżącej działalności Instytutu
61Gospodarka muzealiami
610Zakup muzealiówBE5
611Wypożyczenia muzealiów z muzeów podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (muzea państwowe i współprowadzone)B5korespondencja
612Wydawanie zgód na wywóz muzealiów za granicęB5
613Wydawanie pozwoleń na zamianę, sprzedaż, darowiznę, skreślenie muzealiów z inwentarzaBE10wnioski, postanowienia Ministra, decyzje, korespondencja
614Rewindykacja muzealiów
6140Zwrot muzealiów w wyniku roszczeń osób fizycznych i prawnychA
6141Rewindykacja muzealiów w wyniku roszczeń kościołówA
62Upowszechnianie muzealnictwa
620Organizacja i współorganizowanie krajowych wystaw muzealnychBE5
621Organizacja i współorganizowanie konkursów poświęconych muzealnictwuA
63Współpraca muzeów polskich z zagranicą
630Zawieranie umów i porozumień w sprawie współpracy muzeów polskich z zagranicą oraz ich realizacjaAmateriały z konferencji, program współpracy, notatki
631Organizowanie wymian i wystaw muzealnychB5m.in. poręczenia rządowe, immunitet dyplomatyczny
64Polityka konserwatorska
640Opracowanie założeń Polityki konserwatorskiejAopracowania, opinie, wnioski krajowe, regionalne, wojewódzkie, gminne. Dla każdego programu prowadzi się odrębną teczkę.
641Programy ochrony zabytków
6410Opracowanie i realizacja programów ochrony zabytków w obliczu klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych i górniczych, konfliktów zbrojnychA
6411Analizy i oceny programów ochrony zabytkówAanalizy kompleksowe lub wycinkowe
642Stan zachowania zabytków
6420Zbiorcze oceny stanu zachowania zabytkówAopracowania, informacje, notatki, informacje prasowe, analizy i syntezy, raporty, opinie dotyczące zagrożeń dla obiektów zabytkowych
6421Okresowe raporty o stanie zabytków i ich ochronieA
643Krajowy system informacji o ochronie zabytkówAzestawienia, wnioski, zgłoszenia potrzeb w zakresie objęcia ochroną dóbr kultury
644Współpraca w zakresie integracji problemów ochrony dóbr kultury, ochrony przyrody i środowiska, planowania przestrzennego oraz budownictwa
6440Współpraca podmiotami zewnętrznymi w zakresie integracji problemów ochrony dóbr kultury, ochrony przyrody i środowiska, planowania przestrzennego oraz budownictwaAporozumienia, umowy, materiały komisji, opracowania, informacje, oceny
6441Organizacja służb ochrony zabytków w zakresie integracji problemów ochrony dóbr kultury, ochrony przyrody i środowiska, planowania przestrzennego oraz budownictwaAdokumentacja współpracy na szczeblu wojewódzkim oraz samorządu terytorialnego, oceny, analizy, wnioski, itp.
6442Nadzór nad użytkowaniem i zagospodarowaniem zabytkówAopracowania, informacje, oceny, analizy
645Upowszechnianie i promocja opieki nad zabytkamiAm.in. nadzór nad konkursami Generalnego Konserwatora Zabytków i działaniami na rzecz promocji opieki nad zabytkami
646Powoływanie i nadzór nad działalnością rzeczoznawców MinistraAwnioski, opinie, decyzje, wykaz osób powołanych, roczne sprawozdania z działalności rzeczoznawców
647Potwierdzanie kwalifikacji w zakresie zawodów regulowanychB10sprawy związane z uznawaniem kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
648Ochrona dziedzictwa kulturowego
6480Sprawy związane z wpisaniem na Listy UNESCOA
6481Pomniki HistoriiA
6482Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowegoA
6483Wywóz zabytków za granicę na stałeAw tym pozwolenia Ministra
65Nadzór w zakresie ochrony zabytków
650Decyzje i postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony zabytkówAw tym rejestr
651Wizytacje i kontrole wojewódzkich urzędów ochrony zabytkówAprotokoły, analizy, raporty, dla każdej kontrolowanej jednostki prowadzi się odrębną teczkę, każda kontrola stanowi odrębną sprawę, w ramach, której należy kompletować jej całą dokumentację
652Działania wojewódzkich konserwatorów i organów samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zabytków
6520Ocenianie stanu organizacyjnego urzędów obsługujących wojewódzkich konserwatorów zabytkówA
6521Nadzór nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytkówAm.in. pod kątem prawidłowości prowadzonych postępowań, analizy, raporty, oceny
6522Sprawozdawczość wojewódzkich konserwatorów zabytków z własnej działalnościA
6523Działalność organów samorządów terytorialnych w zakresie ochrony zabytkówAanalizy, raporty, oceny
653Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
6530Program Ministra dotyczący dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkówAm.in. wnioski, umowy, informacje o udzielonych dotacjach, pytania w sprawie wniosków, rozliczenia
6531Współdziałanie z organami państwowymi, osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami dotyczące dofinansowania prac przy zabytkachAm. in. zapytania dotyczące procedur udzielania dofinansowania, analizy, zestawienia, oceny
654Współpraca z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz i w sprawach konserwacji i ochrony zabytkówAw tym współpraca z fundacjami
655Dofinansowanie badań archeologicznychA
66Ochrona zabytków i dóbr kultury w obliczu konfliktu zbrojnego
660Planowanie i organizacja wywozu dóbr kultury za granicęAw tym decyzje, postanowienia, zaświadczenia
661Planowanie i koordynacja ochrony dóbr kultury w kraju w obliczu konfliktu zbrojnegoA
662Organizacja szkoleń w zakresie ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego i zarządzania kryzysowego w jednostkach kulturyB10programy, szkolenia, umowy z wykładowcami, listy uczestników
663Ochrona międzynarodowego dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy cywilno-wojskowej na terenie działań polskich misji zagranicznychAdla poszczególnych misji zakłada się oddzielne teczki
664Ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy cywilno-wojskowej na terenie krajuA
67Nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym
670Opiniowanie i opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących narodowego zasobu archiwalnegoA
671Interwencje i organizowanie ochrony w sytuacji zagrożenia zniszczenia lub utraty materiałów archiwalnychA
672Monitorowanie działalności w zakresie państwowego zasobu archiwalnegoA
673Monitorowanie działalności w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnegoA
674Nadzór nad działalnością archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego
6740Nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów PaństwowychA
6741Nadzór nad archiwami państwowymiAsprawy związane z organizacją sieci archiwów państwowych, ich tworzenia lub łączenia, ustalania ich siedziby i zasięgu działania albo ich likwidacji
6742Współpraca w zakresie narodowego zasobu archiwalnego z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz organami właściwymi w sprawach archiwów wyodrębnionychA
675Monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z digitalizacją i udostępnianiem materiałów archiwalnych
6750Koordynowanie procesu digitalizacji materiałów archiwalnych oraz ich udostępnianiaA
6751Monitorowanie realizacji strategii, programów i planów w zakresie digitalizacji i udostępniania materiałów archiwalnychAanalizy, oceny, opracowania
676Monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z informatyzacją działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie wytwarzanej przez nie dokumentacji elektronicznejA
68Miejsca Pamięci Narodowej
680Pomniki zagłady
6800Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące pomników zagładyA
6801Postępowania administracyjne prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoAw tym decyzje
681Groby i cmentarze wojenne
6810Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące grobów i cmentarzy wojennychA
6811Badania sondażowe i archeologiczne oraz ekshumacjeA
6812Ewidencje ofiar, osób pochowanych, w tym poszukiwania informacji o osobach biorących udział w działaniach wojennychA
6813Ewidencje obiektów i miejsc pochówkuA
6814Remonty obiektów grobownictwa wojennegoA
682Miejsca pamięci, pomniki oraz upamiętnienia
6820Wyjaśnienia, interpretacje, akty prawne dotyczące miejsc pamięci, pomników i upamiętnieńA
6821Remonty upamiętnień i obiektów na terenie miejsc pamięciA
6822Opiniowanie wniosków o utworzenie miejsc pamięci i upamiętnieńA
69Polityka pamięci
690Opracowanie i realizacja programów, w tym programów wieloletnich uchwalonych przez Radę Ministrów, w zakresie polityki pamięciA
691Obchody rocznic państwowych i narodowychBE10listy, przemówienia, zaproszenia
692Opracowania i ekspertyzy w zakresie polityki pamięciBE10
693Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki pamięciASprawy w zakresie polityki pamięci nie ujęte w jrwa
7POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE POZA GRANICAMI KRAJU
70Współpraca i monitorowanie działalności podmiotów międzynarodowych, organizacji polonijnych, placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotów krajowych prowadzących działalność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami krajuAdla spraw każdego podmiotu można założyć odrębną teczkę
71Ocena strat i stanu ruchomych dóbr kultury utraconych podczas i w wyniku II wojny światowej w granicach Polski po 1945 r.
710Sprawy z zakresu pozyskiwania źródeł dokumentowych i informacji dotyczących dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowejAm.in. korespondencja w sprawie ustalenia dzieł sztuki utraconych podczas II wojny światowej, kopie archiwaliów, notatki z kwerend archiwalnych, zbiory ikonograficzne, wycinki prasowe
711Rejestr ruchomych dóbr kultury utraconych podczas i w wyniku II wojny światowej w granicach Polski po 1945 r.A
72Opieka nad dobrami kultury związanymi z dziejami I i II Rzeczpospolitej, pozostającymi poza granicami Polski
720Pozyskiwanie i rejestr źródeł dokumentowych i informacji dotyczących dóbr polskiej kultury narodowej znajdujących się poza granicami krajuAjak w klasie 710 w tym ewidencja zabytków i cmentarzy
721Udzielanie dofinansowania i współpraca w obszarze konserwacji i ochrony zabytków polskiej kultury narodowej pozostawionych poza granicami krajuAopinie, ekspertyzy prac
73Udział w posiedzeniach i monitorowanie działalności komisji międzynarodowych i zespołów ekspertów w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicąA
74Poszukiwania i restytucja dóbr kultury
740Prowadzenie poszukiwań dzieł sztuki i innych dóbr kultury utraconych w skutek działań wojennychAopinie, ekspertyzy, umowy, wnioski restytucyjne, korespondencja
741Restytucja utraconych dziel sztuki i innych dóbr kultury z zagranicyA
742Restytucja utraconych dziel sztuki i innych dóbr kultury z terenu krajuA
75Budowa miejsc pamięci oraz opieka nad istniejącymi miejscami pamięci narodowej
750Dokumentacja związana z budową miejsca pamięci
7500Badania historyczne, kwerendy archiwalne, opracowania własne związane z miejscami pamięci, relacje świadków i uczestników wydarzeńAm.in. maszynopisy, fotografie, nagrania audio i wideo
7501Dokumentacja związana z lokalizacją mogił i upamiętnieńAzlecenia władz zwierzchnich, negocjacje, współpraca z placówkami dyplomatycznymi i władzami miejscowymi
7502Badania sondażowe i archeologiczne, ekshumacje i identyfikacje szczątkówAprotokoły, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja medyczna, wnioski o ekshumację i decyzje administracyjne dotyczące ekshumacji, korespondencja
7503Dokumentacja powstała w toku ustalania treści tablic, napisów i upamiętnieńAm.in. protokoły, notatki ze spotkań, korespondencja
7504Projekt artystyczny upamiętnieniaAzałożenia, negocjacje, opiniowanie wymowy symbolicznej
7505Dokumentacja związana z budową obiektuAzgody, pozwolenia
751Opieką nad istniejącymi miejscami pamięci
7510Listy osobowe strat, ewidencja ofiar i pochowanychA
7511Ewidencja miejsc pamięciAewidencja cmentarzy, kwater, grobów, upamiętnień
7512Remonty i przebudowa miejsc pamięciAm.in. wnioski o dofinansowanie, rozliczenie dotacji, dokumentacja fotograficzna i konserwatorska
7513Protesty, wnioski i petycje osób prywatnych i organizacji, dotyczące upamiętnieńA
7514Dokumentacja związana z dewastacjami miejsc pamięciA
7515Dokumentacja fotograficzna miejsc pamięciA
7516Poszukiwanie informacji o osobach poległych, zmarłych i zaginionych w czasie działań wojennychA
752Uroczystości związane z miejscami pamięci
7520Odsłonięcie wybudowanego, wyremontowanego lub odrestaurowanego upamiętnieniaB10lista gości, teksty przemówień, scenariusze, dokumentacja fotograficzna
7521Wystawy i konferencje związane z miejscami pamięci i losem ofiar wojen i represjiB10
8ZADANIA MINISTRA W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
80Organizacja sieci szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego
800Wykaz szkół i placówek artystycznych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkaniaAw tym poświadczenia
801Nadzór nad prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół artystycznychA
802Nadawanie i cofanie niepublicznym szkołom artystycznym uprawnień szkoły publicznejA
803Zakładanie, przekształcanie i likwidacja przez ministra publicznych szkół artystycznych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznychAdecyzje ministra, notatki, protokoły zdawczo-odbiorcze, korespondencja
804Wykonywanie zadań organu prowadzącego związanych z organizacją i funkcjonowaniem publicznych szkół artystycznych oraz innych placówek prowadzonych przez ministraA
805Prowadzenie spraw majątkowych szkół artystycznych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez ministraAporozumienia, umowy dzierżawy, umowy nabywania i zbywania nieruchomości
806Zakładanie, prowadzenie i likwidacja publicznych szkół artystycznych przez jednostki samorządu terytorialnegoAakty założycielskie, uchwały samorządów terytorialnych, porozumienia, statuty szkół
807Zakładanie, prowadzenie i likwidacja publicznych szkół artystycznych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnegoAakty założycielskie, statuty szkół, wnioski, zezwolenia ministra, opinie, zgody ministra
808Przekazywanie prowadzenia szkół artystycznych oraz innych placówek między organami prowadzącymiAwnioski, opinie, zawiadomienia, zgody
81Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi oraz innymi placówkami
810Wykonywanie zadań organu nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz innymi placówkamiA
811Monitorowanie, ocenianie i nadzorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek artystycznych oraz innych placówekA
812Inicjowanie i koordynowanie wdrażania zmian w systemie edukacji artystycznejA
813Prowadzenie zadań związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji oświatowejB5uzgodnienia, wnioski, upoważnienia, raporty,
814Przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznychBE10wnioski o powołanie komisji, akty powołania, korespondencja, rozstrzyganie spraw spornych
815Działalność innowacyjna i eksperymentalna prowadzona przez publiczne szkoły i placówki artystyczneA
816Opiniowanie i nadzór nad treścią programów i materiałów dydaktycznych placówek doskonalenia nauczycieliA
817Organizacja konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć dotyczących szkolnictwa artystycznegoB5
82Kadra dydaktyczna szkół i placówek artystycznych oraz innych placówek
820Sprawy dotyczące kadry kierowniczej szkół i placówek artystycznych oraz innych placówek
8200Konkursy na stanowisko dyrektoraBE10w tym regulaminy, skład komisji, decyzje, opinie, korespondencja, dokumentacja spraw odwoławczych oraz skarg i wniosków związanych z konkursami
8201Powoływanie, odwoływanie, przedłużanie kadencji, powierzanie obowiązków dyrektoraB10opinie, wnioski, korespondencja
8202Tworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych oraz opiniowanie wniosków w sprawach powoływania i odwoływania wicedyrektorów oraz innych osób na stanowiskach kierowniczychB5wnioski, opinie, zgody
8203Sprawy organizacyjne i kadrowe dyrektorów szkół artystycznych i placówek prowadzonych przez ministraBE50w tym w szczególności dokonywanie oceny pracy, ustalanie wysokości składników wynagrodzenia, ustalanie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, zgody na realizację godzin ponadwymiarowych, potwierdzanie uprawnień do nagród jubileuszowych, udzielanie urlopów, potwierdzanie zatrudnienia
821Sprawy dotyczące nauczycieli szkół i placówek artystycznych oraz innych placówek
8210Zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacjiB5wnioski, postanowienia ministra
8211Sprawy związane z określaniem i potwierdzeniem wymaganych kwalifikacji nauczycieli szkół i placówek artystycznych oraz innych placówekBE10wnioski, korespondencja, postanowienia ministra
8212Zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających obywatelstwa polskiegoB10wnioski, postanowienia ministra, korespondencja
8213Nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycieliBE50
83Promocja w kraju i za granicą działalności szkół i uczelni artystycznych
830Organizacja międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć artystycznych promujących osiągnięcia szkół i uczelni artystycznychB10Wnioski, regulaminy konkursów, składy jury, sprawozdania merytoryczne, rozliczenia finansowe, kalendarze imprez artystycznych
831Monitorowanie i gromadzenie informacji o osiągnięciach szkół i uczelni artystycznychB10
832Przyznawanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia artystyczne i w nauceB5wnioski, wykazy stypendystów, protokoły komisji
833Przyznawanie nagród, odznaczeń i tytułów honorowych dla nauczycieli szkół i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników szkół lub uczelni artystycznychB5
834Współpraca międzynarodowa szkół i uczelni artystycznychA
84Nadzór ministra nad wyższym szkolnictwem artystycznym
840Monitorowanie oraz koordynowanie zadań programowych dotyczących kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa artystycznego oraz współpracy z zagranicąBE10
841Nadzór nad zgodnością działalności uczelni artystycznych z przepisami prawa, statutami uczelni oraz uzyskanymi uprawnieniamiA
842Koordynacja zadań wynikających z uczestnictwa uczelni artystycznych w programach międzynarodowej wymiany studentówB10
843Przyznawanie stypendiów Rządu Polskiego dla cudzoziemców obywających studia albo staże na uczelniach artystycznychB10
844Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantówBE10
845Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie wyższego szkolnictwa artystycznegoB5
85Finansowanie uczelni, szkół i placówek artystycznych oraz innych placówek
850Finansowanie uczelni artystycznych oraz pomoc materialna dla studentów i doktorantówB10
851Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych, przez uczelnie artystyczneB10analizy, ocena gospodarki finansowej
852Nadzór nad realizacją zadań finansowych Centrum Edukacji Artystycznej, Polskiej Orkiestry Sinfonia IuventusB10
853Realizacja zadań związanych z finansowaniem szkół i placówek artystycznych oraz innych placówekB10
86Uznawanie równoważności świadectw i dyplomów wydanych przez zagraniczne szkoły i uczelnie artystyczne oraz uwierzytelnianie świadectw i dyplomów polskich szkół i uczelni artystycznychB10
87Nadzorowanie specjalistycznej jednostki nadzoru - Centrum Edukacji ArtystycznejB10sprawozdania z realizacji zadań, plany nadzoru, procedury, korespondencja
88Kształcenie zawodowe w zawodach szkolnictwa zawodowego, dla których ministrem wiodącym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAwnioski, korespondencja, rekomendacje, opinie ekspertów
9WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY, STRATEGIA I NADZÓR NAD PROGRAMAMI MINISTRA
90Strategia w zakresie polityki kulturalnej, ocena wiedzy społecznej o kulturze
900Przygotowanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki kulturalnejAprotokoły, materiały na posiedzenia, korespondencja merytoryczna, opracowania ekspertów
901Opracowanie i realizacja programów wdrażających postanowienia dokumentów strategicznych w zakresie polityki kulturalnejA
902Monitoring i ewaluacja realizacji strategii w zakresie polityki kulturalnejBE5
903Analiza informacji medialnych, naukowych i popularno-naukowych o kulturzeA
904Gromadzenie danych dotyczących prac badawczych i analitycznych w zakresie kulturyA
91Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
910Organizacja, programowanie i nadzór nad programami MinistraAsprawy natury ogólnej, np. budżet programów, zmiany w priorytetach MKiDN w zakresie programów,
911Organizacja naboru wniosków aplikacyjnychAregulaminy programów/projektów, wytyczne, instrukcje, wzory umów, decyzje Ministra, informacje na temat udziału w konkursie, harmonogramy naborów. Nabory do poszczególnych programów stanowią osobną sprawę.
912Ocena i wybór wniosków aplikacyjnychAkorespondencja z ekspertami, protokoły posiedzeń zespołów oceniających wnioski, karty oceny, listy preferencji, listy odwołań, decyzje Ministra, korespondencja. Ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach poszczególnych naborów stanowią osobna sprawę
913Realizacja i monitorowanie programów MinistraBE10Pozytywnie rozpatrzone wnioski aplikacyjne, umowy, aneksy do umów, ewaluacja i finansowanie projektów, sprawozdania finansowe, wnioski na wypłatę, korespondencja z beneficjentami. Każde zadanie stanowi osobną sprawę
92Obsługa Programów finansowanych ze środków europejskich
920Programowanie, wdrażanie i monitorowanie Programów ze środków europejskichAdokumenty, programowe i wykonawcze, plany, sprawozdania, ewaluacje, ekspertyzy i dokumenty analityczne
921Nabór wniosków związanych z konkursami i realizacją projektów
9210Dokumentacja konkursowa - opracowanie i zatwierdzanieAdokumentacja związana ze wszystkimi typami naborów (indywidualne i konkursowe)
9211Ocena, wybór i realizacja projektówA
9212Kontrole procedur zawierania umów przeprowadzane w Ministerstwie w zakresie realizacji funduszy europejskichAdokumentacja przetargowa, opinie pokontrolne, rozpatrzenie odwołań, listy sprawdzające
922Planowanie i realizacja projektów MinisterstwaAdokumentacja związana z projektami gdzie beneficjentem jest resort kultury
923Pomoc techniczna programówBE10
93Uprawnienia Właścicielskie
930Polityka Nadzoru WłaścicielskiegoAzalecenia, zasady, procedury, założenia, informacje
931Spółki z udziałem Skarbu Państwa
9310Wykonywanie praw korporacyjnych oraz ustawowychBE10
9311Bieżący nadzór i informacje o działalności spółekBE10
9312Likwidacje i upadłości spółekA
"
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).