Dz.Urz.WUG.2018.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 127) użyte w § 14 w ust. 1 oraz w § 15 wyrazy "1 września 2018 r." zastępuje się wyrazami "1 października 2018 r.".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.