Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2016.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 8, z 2012 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 5), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przejazd pojazdem służbowym komendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz pracowników i strażaków pracujących lub pełniących służbę w tych jednostkach poza województwo, w granicach którego dana jednostka ma siedzibę, wymaga zgłoszenia do stanowiska kierowania Komendanta Głównego PSP.";

2)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Użycie do celu, o którym mowa w ust. 1, pojazdu:

1) Komendy Głównej PSP wymaga zgody Komendanta Głównego PSP lub osoby przez niego upoważnionej;

2) komendy wojewódzkiej PSP wymaga zgody komendanta wojewódzkiego PSP lub osoby przez niego upoważnionej;

3) szkoły PSP wymaga zgody komendanta szkoły lub osoby przez niego upoważnionej;

4) Centralnego Muzeum Pożarnictwa wymaga zgody Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa lub osoby przez niego upoważnionej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.