Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 151
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 24 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 56 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienionym zarządzeniem nr 122 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w niektórych aktach prawnych Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadza się następujące zamiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 2244);";

2) w § 9 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Badanie techniczne pojazdu mające na celu przedłużenie ważności dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny:";

3) w § 12:
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W przypadku pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne ABW z siedzibą w Warszawie oraz COS ABW, wyjazd pojazdu poza granice województwa mazowieckiego następuje za zgodą dyrektora tej jednostki organizacyjnej ABW, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej użytkującej pojazd. Wzór wniosku określa załącznik nr 6 do zarządzenia.",

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10c w brzmieniu:

"10a. Wyjazd pojazdu poza obszar właściwości terytorialnej danej delegatury ABW następuje za zgodą dyrektora tej delegatury ABW, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej delegatury ABW użytkującej pojazd. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się.

10b. Dyrektor danej delegatury ABW może, w formie pisemnej, upoważnić naczelnika wydziału zamiejscowego podległej mu delegatury ABW, a także jego zastępcę, do wyrażania zgody na wyjazd pojazdu poza obszar właściwości terytorialnej danej delegatury ABW na wniosek funkcjonariusza kierującego pojazdem. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się.

10c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 10b, jest przechowywane w Samodzielnej Sekcji Organizacyjnej delegatury ABW.",

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z realizacją zadań służbowych, zgoda na wyjazd w sytuacjach wymienionych w ust. 10-10b, może zostać wydana ustnie przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej użytkującej pojazd. Wniosek, o którym mowa w ust. 10-10b, sporządza się niezwłocznie.";

4) w § 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Niezależnie od przepisów zarządzenia Szefa ABW w sprawie Dyżurnej Służby Operacyjnej ABW, dyrektor jednostki organizacyjnej ABW niezwłocznie przekazuje dyrektorowi Biura Logistyki ABW, informację o zdarzeniu drogowym, o którym mowa w § 19 ust. 1, w przypadku, gdy:";

5) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WYRAŻAM ZGODĘ

......................................

(imienna pieczątka i podpis dyrektora jednostki organizacyjnej ABW lub upoważnionego kierownika komórki organizacyjnej ABW lub upoważnionego naczelnika wydziału zamiejscowego delegatury ABW lub zastępcy naczelnika wydziału zamiejscowego delegatury ABW)

WNIOSEK O WYJAZD POZA OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ABW

Pojazd marki:..........................................................................................................................

nr rej.:.................................................................... nr wewnętrzny:......................................

Kierujący...................................................................... .........................................................

(imię i nazwisko)(nr leg. służbowej)

Miejscowość................................................................................................................

Planowany wyjazd/powrót ...................................../.................................................

(data/godzina)(data/godzina)

............................................................................

(imienna pieczątka i podpis kierownika komórki organizacyjnej ABW lub podpis funkcjonariusza kierującego pojazdem)