Dz.Urz.MON.2018.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 3, z 2013 r. poz. 114 oraz z 2014 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) składanie osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury za pośrednictwem dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej właściwej do spraw infrastruktury corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, informacji o działalności WIGE;";

2) załącznik Nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK