Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 108) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, w tym w szczególności potwierdzonych.";

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Uzyskane w toku analizy informacje, wskazujące na występowanie czynników sprzyjających dokonywaniu przestępstw, wykroczeń oraz zagrożeń, za eliminację których odpowiedzialne są również inne podmioty, przekazuje się niezwłocznie w formie pisemnej tym podmiotom zgodnie z ich właściwością.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.