Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 31) w § 4 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "Biurze Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służbie Ochrony Państwa".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).