Zmiana zarządzenia w sprawie dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Dzienniki resortowe

NFZ.2024.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2024/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 czerwca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) zarządza się co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 182/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Centrala Funduszu dokonuje podziału środków finansowych otrzymanych na podstawie umowy nr 10/FM/1374/2023/368 z dnia 6 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej 1 , do wysokości określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia i przekazuje je właściwym oddziałom wojewódzkim Funduszu celem umożliwienia wypłaty dofinansowania poszczególnym JST, z którymi zawarto umowy i które złożyły wnioski o wypłatę dofinansowania, z tym że II i IV transza z podziału środków na wypłatę, o której mowa w § 2 w ust. 3 w pkt 2 lit.a i w pkt 3 lit.b załącznika nr 2 do zarządzenia, nie może przekroczyć 70% środków przewidzianych na dany rok.";

2)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oddział Funduszu przekazuje sprawozdania i rozliczenia, o których mowa w ust. 1, do Centrali Funduszu odpowiednio w terminach:

1) zbiorcze sprawozdania finansowe - do 10 stycznia 2024 r., 23 lipca 2024 r., 9 stycznia 2025 r., 23 lipca 2025 r. oraz 9 stycznia 2026 r.;

2) zbiorcze sprawozdanie merytoryczne - do 10 stycznia 2024 r., 23 lipca 2024 r., 9 stycznia 2025 r., 23 lipca 2025 r. oraz 9 stycznia 2026 r.;

3) rozliczenie roczne - do 10 stycznia 2024 r., 9 stycznia 2025 r. oraz 9 stycznia 2026 r.";

3)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
4)
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w § 7 w ust. 3 w pkt 1 lit.a otrzymuje brzmienie:

"a) za okres objęty II transzą dofinansowania - do 17 lipca 2024 r.".

§  2. 
1. 
W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jednostka samorządu terytorialnego może dokonać aktualizacji wniosku o wypłatę dofinansowania dotyczącego II transzy, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a załącznika nr 2 do zarządzenia zmienianego w § 1, biorąc pod uwagę podział środków określony w załączniku nr 1 do zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
2. 
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu wniosku o wypłatę II transzy dofinansowania opatrzonym dopiskiem "aktualizacja wniosku".
§  3. 
W celu dostosowania umów o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, do przepisów niniejszego zarządzenia, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia niezbędnych zmian w zawartych z tymi jednostkami umowach.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Podział środków

Lp.Nr wniosku złożonego do MZPełna nazwa jednostki samorządu terytorialnegoRodzaj gminy zgodnie z kryterium podziału administracyjnegoMaksymalna kwota dofinansowania w latach 2024-2025
20242025Razem
01 - Dolnośląski OW NFZ
1W-11459Osiecznicawiejska185 140,00 zł167 810,00 zł352 950,00 zł
2W-11552Gromadkawiejska150 619,00 zł136 514,00 zł287 133,00 zł
3W-11674Nowogrodziecmiejsko-wiejska314 084,00 zł290 215,00 zł604 299,00 zł
4W-11425Polkowicemiejsko-wiejska290 012,00 zł194 012,00 zł484 024,00 zł
Razem939 855,00 zł788 551,00 zł1 728 406,00 zł
02 - Kujawsko-Pomorski
1W-11486Kęsowowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
2W-11490Bytońwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
3W-11565Tłuchowowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
4W-11929Zbójnowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
5W-11532Stolnowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
6W-11782Bądkowowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
7W-11602Gostycynwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
8W-11701Włocławekwiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
9W-11553Grutawiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
10W-11521Dąbrowa Chełmińskawiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
11W-11600Skępemiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
12W-11603Łasinmiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
13W-11591Pruszczmiejsko-wiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
14W-11932Fabiankiwiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
15W-12078Pakośćmiejsko-wiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
16W-11559Szubinwiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
17W-17472Janikowomiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
18W-11998Toruńmiejska200 135,57 zł188 000,00 zł388 135,57 zł
19W-11488Choceńwiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
Razem2 562 135,57 zł2 362 000,00 zł4 924 135,57 zł
03 - Lubelski OW NFZ
1W-10814Leśna Podlaskawiejska168 000,00 zł82 000,00 zł250 000,00 zł
Razem168 000,00 zł82 000,00 zł250 000,00 zł
04 - Lubuski OW NFZ
1W-11580Trzebielwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
2W-11599Deszcznowiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
3W-11487Zbąszynekmiejsko-wiejska120 000,00 zł120 000,00 zł240 000,00 zł
4W-11466Żarywiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
5W-11877Nowa Sólmiejska161 200,00 zł141 200,00 zł302 400,00 zł
Razem675 200,00 zł623 200,00 zł1 298 400,00 zł
05 - Łódzki OW NFZ
1W-11595Grabicawiejska168 000,00 zł90 960,00 zł258 960,00 zł
2W-11614Moszczenicawiejska216 000,00 zł105 360,00 zł321 360,00 zł
3W-11756Cielądzwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
4W-11568Ręcznowiejska168 000,00 zł90 960,00 zł258 960,00 zł
5W-11527Wolbórzmiejsko-wiejska168 000,00 zł90 960,00 zł258 960,00 zł
6W-11612Zduńska Wolawiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
7W-11546Łódźmiejska315 900,00 zł245 460,00 zł561 360,00 zł
8W-11524Strykówwiejska126 000,00 zł126 000,00 zł252 000,00 zł
Razem1 425 900,00 zł989 700,00 zł2 415 600,00 zł
07 - Mazowiecki OW NFZ
1W-11519Parysówwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
2W-11597Nowy Duninówwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
3W-11968Gozdowowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
4W-17457Brochówwiejska325 000,00 zł275 000,00 zł600 000,00 zł
5W-11966Długosiodłowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
6W-10758Żyrardówmiejska130 000,00 zł130 000,00 zł260 000,00 zł
7W-11590Halinówmiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
8W-11324Płockmiejska373 367,28 zł362 832,00 zł736 199,28 zł
9W-11899Raszynwiejska120 000,00 zł120 000,00 zł240 000,00 zł
10W-11176Warszawamiejska783 200,00 zł716 800,00 zł1 500 000,00 zł
11W-11626Milanówekmiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
Razem2 521 567,28 zł2 326 632,00 zł4 848 199,28 zł
08 - Opolski OW NFZ
1W-11866Świerczówwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
Razem132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
09 - Podkarpacki OW NFZ
1W-11405Borowawiejska127 900,00 zł102 344,00 zł230 244,00 zł
2W-10748Tuszów Narodowywiejska164 856,00 zł85 144,00 zł250 000,00 zł
3W-11962Radomyśl Wielkimiejsko-wiejska144 400,00 zł90 560,00 zł234 960,00 zł
4W-11467Krosnomiejska124 000,00 zł124 000,00 zł248 000,00 zł
5W-10690Mielecmiejska229 552,00 zł175 720,00 zł405 272,00 zł
Razem790 708,00 zł577 768,00 zł1 368 476,00 zł
11 - Pomorski OW NFZ
1W-11518Osiekwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
2W-11586Choczewowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
3W-11589Somoninowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
4W-10931Debrznomiejsko-wiejska122 000,00 zł122 000,00 zł244 000,00 zł
5W-11613Człuchówwiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
6W-11454Sopotmiejska391 340,00 zł302 064,00 zł693 404,00 zł
7W-11638Gdyniamiejska899 271,00 zł599 514,00 zł1 498 785,00 zł
Razem1 938 611,00 zł1 505 578,00 zł3 444 189,00 zł
12 - Śląski OW NFZ
1W-10997Toszekmiejsko-wiejska125 183,00 zł125 183,00 zł250 366,00 zł
2W-11461Jastrzębie-Zdrójmiejska671 680,00 zł556 800,00 zł1 228 480,00 zł
3W-11583Chorzówmiejska248 780,60 zł229 032,00 zł477 812,60 zł
Razem1 045 643,60 zł911 015,00 zł1 956 658,60 zł
13 - Świętokrzyski OW NFZ
1W-11621Rakówwiejska232 000,00 zł74 000,00 zł306 000,00 zł
2W-12025Bogoriawiejska197 200,00 zł54 800,00 zł252 000,00 zł
Razem429 200,00 zł128 800,00 zł558 000,00 zł
14 - Warmińsko-Mazurski OW NFZ
1W-11619Miłakowomiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
2W-11675Lidzbark Warmińskimiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
Razem264 000,00 zł240 000,00 zł504 000,00 zł
15 - Wielkopolski OW NFZ
1W-11492Ceków-Koloniawiejska152 000,00 zł100 000,00 zł252 000,00 zł
2W-11561Mycielinwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
3W-11560Mieściskowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
4W-11947Suchy Laswiejska141 176,00 zł108 824,00 zł250 000,00 zł
5W-11606Szydłowowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
6W-11525Kołowiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
7W-11537Bukmiejsko-wiejska140 588,00 zł109 412,00 zł250 000,00 zł
8W-17478Komornikiwiejska151 352,00 zł98 648,00 zł250 000,00 zł
9W-17493Ostrów Wielkopolskiwiejska592 865,00 zł319 235,00 zł912 100,00 zł
10W-17470Szamocinmiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
11W-11656Pyzdrymiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
12W-11781Skokiwiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
13W-11608Sierakówmiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
14W-10950Piłamiejska683 117,00 zł516 160,00 zł1 199 277,00 zł
15W-12068Gnieznowiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
16W-11601Golinamiejsko-wiejska132 000,00 zł120 000,00 zł252 000,00 zł
17W-12079Lubońmiejska130 000,00 zł122 000,00 zł252 000,00 zł
18W-11523Lesznomiejska280 000,00 zł140 000,00 zł420 000,00 zł
Razem3 589 098,00 zł2 716 279,00 zł6 305 377,00 zł
16 - Zachodniopomorski OW NFZ
1W-10745Szczecinekwiejska213 125,60 zł175 882,40 zł389 008,00 zł
2W-11237Biały Bórmiejsko-wiejska189 500,00 zł140 950,00 zł330 450,00 zł
Razem402 625,60 zł316 832,40 zł719 458,00 zł
RAZEM WSZYSTKIE OW16 884 544,05 zł13 688 355,40 zł30 572 899,45 zł

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 182/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w związku z zawartą (pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 12 czerwca 2024 r.) umową - aneksem nr 1 do umowy nr 10/FM/1374/2023/368 na udzielenie dotacji celowej.

Wobec powyższego, w ww. zarządzeniu wprowadzono modyfikacje polegające na:

1) doprecyzowaniu przepisu § 4, wskazującego, że II i IV transza z podziału środków dokonywana przez Centralę Funduszu na wypłatę w danym roku, tj. w 2024 i 2025, nie może przekroczyć 70% środków przewidzianych na dany rok;

2) dostosowaniu terminów w celu przekazywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu do Centrali Funduszu sprawozdań i rozliczeń, o których mowa w § 5 ust. 2;

3) wprowadzeniu przepisu umożliwiającego aktualizację złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o wypłatę dofinansowania dotyczącego II transzy, o której mowa w § 2 w ust. 3 w pkt 2 lit.a umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia;

4) nadaniu nowego brzmienia załącznikowi nr 1 do zarządzenia na podstawie którego Centrala Funduszu dokonuje podziału środków finansowych w związku z zawarciem umowy nr 10/FM/1374/2023/368 z dnia 6 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej (aneksowanej w dniu 12 czerwca 2024 r.);

Jednocześnie, zgodnie z § 3 zarządzenia zobowiązano dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia, w zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego umowach, niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

1 zmienionej aneksem nr 1 do umowy nr 10/FM/1374/2023/368 z dnia 12 czerwca 2024 r.