Dz.Urz.KGSG.2018.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 45, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) komórka organizacyjna Straży Granicznej - placówkę, dywizjon Straży Granicznej, wydział, zakład, samodzielną sekcję, pododdziały szkolne wyodrębnione w strukturze jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

5) kierownik komórki organizacyjnej Straży Granicznej - komendanta placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej, naczelnika wydziału, kierownika zakładu lub samodzielnej sekcji oraz komendanta pododdziałów szkolnych.";

2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, nieetatowej kompanii reprezentacyjnej oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej oraz wchodzącemu w skład pocztów sztandarowych i pocztów flagowych, a także będącemu dowódcą pododdziałów;",

b) po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) pełniącemu służbę graniczną i wykonującemu działania graniczne oraz wykonującemu prace administracyjno - biurowe w umundurowaniu służbowym.";

3) w § 4 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonane metodą haftu komputerowego, noszone są na lewym rękawie bluzy polowej, bluzy polowej letniej - na kieszeni na radiotelefon pomiędzy dolną krawędzią klapy a dolną krawędzią kieszeni.";

4) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Straży Granicznej lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej zapewniający obsługę komórek pod względem logistycznym, lub osoba przez niego upoważniona, wyraża zgodę na przydzielenie umundurowania w oparciu o zestawy umundurowania, o których mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb oraz możliwości finansowo - materiałowych podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Na wniosek Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub kierownika zamiejscowej komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej zapewniający obsługę pod względem logistycznym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zamiejscowej komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komórki wewnętrznej wyodrębnionej w strukturze tej komórki, lub osoba przez niego upoważniona, wyraża zgodę na przydzielenie umundurowania w oparciu o zestawy umundurowania, o których mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem możliwości finansowo - materiałowych podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.";

5) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1.  Wycofane z norm należności identyfikatory rozpoznawcze wykonane metodą termonadruku mogą być użytkowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich zużycia.
2.  Do przedmiotów umundurowania wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w zakresie ustalenia obowiązku zwrotu tych przedmiotów stosuje dotychczasowe zasady dotyczące przydziału umundurowania.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Normy należności dodatkowych przedmiotów umundurowania

ZESTAW Nr 1

dla funkcjonariuszy pełniących służbę graniczną i wykonujących działania graniczne w umundurowaniu wyjściowym oraz realizujących inne zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1.Bluza olimpijkakpl.12ze spodniami lub spódnicą,

z emblematem

"STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

2.Czapka garnizonowa letniaszt.12
3.Czapka futrzanaszt.12
4.Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikamiszt.22z napisem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
5.Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikamiszt.12z napisem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
6.Sweterszt.12koloru khaki z napisem

"STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

7.Półbuty letnie koloru czarnegopara12
8.Identyfikator rozpoznawczy funkcjonariusza do: munduru wyjściowego

bluzy olimpijki

szt.

szt.

1

1

2

2

9.Płaszcz sukiennyszt.17tylko dla oficerów łącznikowych SG i kapelanów SG

Uwagi:

1. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w pozycjach 1-8 mogą być noszone zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 424 oraz z 2018 r. poz. 216).

2. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli przechodzą na własność funkcjonariusza z chwilą ich wydania, z wyjątkiem płaszcza.

3. Funkcjonariusze - kobiety noszą do bluzy olimpijki spódnicę lub spodnie, w zależności od potrzeb.

4. Identyfikator rozpoznawczy do umundurowania wyjściowego może być wydawany funkcjonariuszom wykonującym inne, niż określone w zestawie, czynności służbowe, stosownie do potrzeb.

5. Oficerowie łącznikowi i kapelani Straży Granicznej otrzymują jednorazowo płaszcz na czas wykonywania pełnionych funkcji. Płaszcz przechodzi na własność funkcjonariusza po upływie okresu używalności określonego w zestawie.

ZESTAW Nr 2

dla funkcjonariuszy pełniących służbę graniczną i wykonujących działania graniczne w umundurowaniu polowym oraz realizujących inne zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Bluza polowaszt.22z nadrukiem maskującym typu "pantera"
2.Oznaki stopnia do bluzy polowejpara22z nadrukiem maskującym typu "pantera"
3.Spodnie poloweszt.22z nadrukiem maskującym typu "pantera"
4.Koszula polowaszt.12z nadrukiem maskującym typu "pantera"
5.Czapka polowaszt.22z nadrukiem maskującym typu "pantera", funkcjonariuszom noszących umundurowanie typu marynarki wojennej można wydać beret koloru czarnego, który może być noszony do 31 marca 2020 r.
6.Oznaka stopnia do czapki polowejszt.12z nadrukiem maskującym typu "pantera"
7.Furażerka koloru stalowegoszt.12dla funkcjonariuszy personelu latającego,

dla funkcjonariuszy pozostałego personelu lotniczego - beret koloru stalowego

8.Oznaka stopnia do furażerkiszt.12
9.Podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami i napisem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"szt.22funkcjonariuszom pełniącym służbę graniczą na rowerach służbowych wydaje się jako uzupełnienie wyposażenia specjalnego określonego w odrębnych przepisach
10.Bluza od dresówszt.12w kolorze czarnym
11.Spodnie od dresówszt.12w kolorze czarnym
12.Szalokominiarkaszt.12
13.Czapka futrzanaszt.12
14.Bluza polowa letniaszt.13
15.Spodnie polowe letnieszt.13
16.Identyfikator rozpoznawczy funkcjonariusza do:

bluzy polowej

szt.12

Uwagi:

1. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w pozycjach 1- 13, 16 przechodzą na własność użytkownika z chwilą ich wydania i mogą być noszone zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w pozycjach 14 - 15 po upływie okresu używalności nie podlegają zwrotowi.

3. Funkcjonariuszowi można przydzielić przedmioty umundurowania określone w zestawie niezależnie od przedmiotów przydzielonych na podstawie zestawu nr 7.

ZESTAW Nr 3

dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1.Czapka garnizonowaszt.13
2.Kapelusz podhalański oficeraszt.12
3.Mundur wyjściowykpl.12z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki

4.Mundur służbowy oficera ze spodniami narciarskimikpl.12z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki

5.Kurtka wyjściowakpi.13z podpinką

z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

6.Płaszcz sukiennyszt.14z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
7.Pelerynaszt.15
8.Peleryna podhalańska gabardynowaszt.13
9.Krawatszt.22
10.Rękawiczki dziane koloru białegopara11zamiennie wg potrzeb można wydawać rękawiczki skórzane koloru białego
11.Rękawiczki zimowepara13
12.Rękawiczki letniepara13
13.Szalik zimowyszt.14
14.Koszula wyjściowa z długimi rękawamiszt.22*zamiennie można wydać koszulę koloru białego z długimi rękawami, która może być noszona do 31 marca 2020 r.
15.Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikamiszt.12z napisem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
16.Koszula wyjściowa z krótkimi rękawamiszt.22*
17.Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikamiszt.12z napisem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
18.Półbuty galowepara11*
19.Botki zimowepara13*
20.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
21.Pas główny skórzany koloru białegoszt.13z koalicyjką
22.Passzt.14
23.Pasekszt.13
24.Sznur galowy oficeraszt.23
25.Szelki do spodni narciarskichszt.12
26.Pokrowiec na mundurszt.14
27.Pokrowiec na płaszcz sukiennyszt.14
28.Getry białepara13
29.Pasta do obuwia czarnag60do zużycia
30.Wieszak - ramiączkoszt.55
31.Szczotka do obuwiaszt.1do zużycia
32.Mazak do obuwiaszt.1do zużycia
33.Taśma otokowa ze stopniem do czapki garnizonowejszt.13
34.Oznaki stopnia do:
munduru wyjściowegopara12wykonane metodą haftu komputerowego
munduru służbowegopara12
koszulpara12
kurtki wyjściowejszt.13
płaszcza sukiennegopara14haftowane bajorkiem
35.Korpusówka wojskowych zespołów artystycznych na:
kurtkę munduru wyjściowegopara13
kurtkę munduru służbowegopara13
płaszcz sukiennypara13
Dodatkowo pierwszy i drugi kapelmistrz, tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej otrzymują:
36.Spodnie wyjściowe - bryczesyszt.13z zielonymi lamówkami na nogawkach
37.Buty typu oficerki do spodni bryczesówpara13
38.Passzt.13z koalicyjką

Uwagi:

1. Funkcjonariusze zaopatrywani według niniejszego zestawu otrzymują umundurowanie typu wojsk lądowych, zgodnie ze wzorami i zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w poz. 15 i 17 przechodzą na własność użytkownika z chwilą ich wydania i mogą być noszone zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

3. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów wydanych do zużycia, które przechodzą na własność z chwilą wydania oraz przedmiotów oznaczonych gwiazdką, które przechodzą na własność użytkownika po upływie okresu używalności. Przedmioty podlegające zwrotowi, po okresie używalności, w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

4. Okres używalności oznak stopni, wyszczególnionych w zestawie zostaje skrócony w przypadku awansu funkcjonariusza na wyższy stopień.

5. Funkcjonariusz - kobieta zaopatrywana według niniejszej tabeli otrzymuje w zależności od potrzeb:

1) spódnicę lub spodnie,

2) kozaki - zamiast botków zimowych,

3) czółenka galowe - zamiast półbutów galowych.

6. Do peleryny podhalańskiej przysługuje metalowa szarotka - 2 szt.

7. Dodatkowo na potrzeby orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW Nr 4

dla funkcjonariuszy wchodzących w skład orkiestry reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1.Czapka garnizonowaszt.13
2.Mundur wyjściowykpl.13z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD" z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimikpl.13z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni

4.Bluza olimpijkaszt.12z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
5.Spodnie wyjścioweszt.12z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni
6.Kurtka wyjściowakpl.13z podpinką, z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
7.Płaszcz sukiennyszt.16z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD" wg potrzeb
8.Krawatszt.23
9.Rękawiczki dziane koloru białegopara22zamiennie wg potrzeb można wydawać rękawiczki skórzane koloru białego
10.Rękawiczki letniepara13
11.Rękawiczki zimowepara13
12.Szalik zimowy koloru białegoszt.14
13.Koszula wyjściowa z długimi rękawamiszt.23*zamiennie można wydać koszulę koloru białego z długimi rękawami, która może być noszona do 31 marca 2020 r.
14.Koszula wyjściowa z krótkimi rękawamiszt.23*
15.Półbuty galowepara11*
16.Botki zimowepara12*
17.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
18.Pas główny skórzany koloru białegoszt.14
19.Passzt.16
20.Pasekszt.13
21.Sznur galowy oficeraszt.13
22.Getry białepara13
23.Pasta do obuwia czarnag60do zużycia
24.Wieszak - ramiączkoszt.55
25.Oznaka stopnia do czapki garnizonowej/kapeluszaszt.13
26.Oznaki stopni do:
munduru wyjściowegopara13oznaki stopnia na rękawy
munduru służbowegopara13
koszul wyjściowychpara11pochewki z oznakami stopnia wz. MW
kurtki wyjściowejszt.13wykonane metodą haftu komputerowego
płaszcza sukiennegopara16naramienniki z oznakami stopnia wz. MW

Uwagi:

1. Funkcjonariusze zaopatrywani według niniejszego zestawu otrzymują umundurowanie typu marynarki wojennej, zgodnie ze wzorami i zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w poz. 4 - 5 przechodzą na własność użytkownika z chwilą ich wydania i mogą być noszone zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

3. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów wydanych do zużycia, które przechodzą na własność z chwilą wydania oraz przedmiotów oznaczonych gwiazdką, które przechodzą na własność użytkownika po upływie okresu używalności. Przedmioty podlegające zwrotowi, po okresie używalności, w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

4. Okres używalności oznak stopni, wyszczególnionych w zestawie zostaje skrócony w przypadku awansu funkcjonariusza na wyższy stopień.

5. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana według niniejszej tabeli otrzymuje:

1) kapelusz - zamiast czapki garnizonowej,

2) spódnicę lub spodnie w zależności od potrzeb,

3) kozaki - zamiast botków zimowych,

4) czółenka galowe- zamiast półbutów galowych.

6. Funkcjonariusze zaopatrywani na podstawie powyższego zestawu otrzymują dodatkowo pokrowiec na mundur.

7. Dodatkowo na potrzeby orkiestry reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW Nr 5

dla funkcjonariuszy Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, nieetatowej kompanii reprezentacyjnej oddziału, z wyłączeniem funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej oraz wchodzących w skład pocztów sztandarowych i pocztów flagowych, a także będących dowódcami pododdziałów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
Umundurowanie wyjściowe
1.Czapka garnizonowaszt.12
2.Krawatszt.12dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - 2 szt. na 2 lata
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimikpl.13z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki zamiennie można wydać mundur wyjściowy

4.Płaszcz sukiennyszt.14z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"

wg potrzeb zamiennie można wydać kurtkę wyjściową

5.Rękawiczki letniepara12dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - 2* pary na 2 lata
6.Rękawiczki zimowepara12dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - 2* pary na 2 lata
7.Szalik zimowyszt.14wg potrzeb
8.Koszula wyjściowa z długimi rękawamiszt.22*zamiennie można wydać koszulę koloru białego z długimi rękawami, która może być noszona do 31 marca 2020 r.
9.Sznur galowy oficeraszt.12
10.Szelki do spodni narciarskich/bryczesówszt.12
11.Pokrowiec na mundurszt.14
12.Pokrowiec na płaszcz sukiennyszt.14
13.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12zamiennie można wydać trzewiki polowe
14.Passzt.12dla występujących z szablą - pas z koalicyjką dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - 2 szt. na 2 lata
15.Pasta do obuwia czarnag60do zużycia
16.Wieszak - ramiączkoszt.55
17.Szczotka do obuwiaszt.1do zużycia
18.Mazak do obuwiaszt.1do zużycia
19.Oznaki stopni do:
munduru służbowego/wyjściowegopara12wykonane metodą haftu komputerowego
płaszcza sukiennego /kurtki wyjściowejpara14haftowane bajorkiem/wykonane metodą haftu komputerowego
20.Taśma otokowa ze stopniem do czapki garnizonowej Straży Granicznejszt.12
21.Oznaka Straży Granicznej na:
kurtkę munduru

służbowego/wyjściowego

para12
płaszcz sukiennypara14
22.Kapelusz podhalański oficeraszt.12tylko dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
23.Peleryna podhalańska gabardynowaszt.14
Funkcjonariusze wchodzący w skład pocztów sztandarowych, pocztów flagowych oraz będący dowódcami pododdziałów dodatkowo otrzymują:
24Mundur służbowy ze spodniami bryczesamikpl.13
25.Spodnie wyjściowe - bryczesyszt.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni

dla funkcjonariuszy, którzy otrzymali mundur służbowy ze spodniami narciarskimi

26.Buty typu oficerki do spodni bryczesówpara13
27.Passzt.13z koalicyjką
Umundurowanie polowe:
1.Czapka polowaszt.12
2.Apaszkaszt.12w kolorze zielonym
3.Kurtka ubrania na złą pogodękpl.12z podpinką
4.Bluza polowaszt.12
5.Koszula polowaszt.12*
6.Spodnie poloweszt.12
8.Oznaki stopni do:
czapki polowejszt.12
kurtki ubrania na złą pogodępara12
bluzy polowejpara12
koszuli polowejpara12
9.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12zamiennie można wydać trzewiki polowe
10.Passzt.12
Funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej dodatkowo otrzymują przedmioty umundurowania nawiązujące do historycznego wizerunku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (1924-1939) i Straży Granicznej (1928-1939):
1.Mundur oficerski wz. 36 ze spodniami bryczesami z emblematem funkcjonariuszy Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego OSGkpl.13z obszyciami oznak stopni
2.Buty oficerskiepara13
3.Koszula koloru białego ze stójkąszt.13
4.Halsztukszt.13
5.Płaszcz oficerski wz. 36 koloru khakiszt.13z obszyciami oznak stopni
6.Czapka okrągła (garnizonowa) typu oficerskiego KOPszt.13z oznakami stopni
7.Szalik zimowy do płaszczaszt.13
8.Rękawice letnie skórzane typu oficerskiego koloru brązowegopara13
9.Rękawice zimowe skórzane typu oficerskiego koloru brązowegopara13
10.Pas główny typu oficerskiego koloru brązowegoszt.13dla występujących z szablą - pas z koalicyjką

dodatkowe elementy wyposażenia (ładownice, kabury, żabka na szablę) koloru brązowego

Uwagi:

1. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów wydanych do zużycia, które przechodzą na własność z chwilą wydania oraz przedmiotów oznaczonych gwiazdką, które przechodzą na własność użytkownika po upływie okresu używalności. Przedmioty podlegające zwrotowi, po okresie używalności, w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

2. Okres używalności oznak stopni, wyszczególnionych w zestawie zostaje skrócony w przypadku awansu funkcjonariusza na wyższy stopień.

3. Dodatkowo na potrzeby Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Straży Granicznej, nieetatowej kompanii reprezentacyjnej oddziału (ośrodka) Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

4. Do peleryny podhalańskiej przysługuje metalowa szarotka - 2 szt.

5. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w zestawie można przydzielić funkcjonariuszowi niezależnie od posiadanych przedmiotów umundurowania wydanych na podstawie innych zestawów.

6. Przedmioty umundurowania nawiązujące do historycznego wizerunku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej wzorowane są na elementach umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 895) z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla tych formacji.

ZESTAW Nr 6

dla funkcjonariuszy nieetatowej kompanii reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz wchodzących w skład pocztów sztandarowych i pocztów flagowych, a także będących dowódcami pododdziałów użytkujących umundurowanie typu marynarki wojennej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
Umundurowanie wyjściowe
1.Czapka garnizonowa/kapeluszszt.12
2.Krawatszt.23
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimikpl.13z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD" z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni

zamiennie można wydać mundur wyjściowy

4.Płaszcz sukiennyszt.16z emblematem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD"
5.Rękawiczki dziane koloru białegopara22zamiennie wg potrzeb można wydawać rękawiczki skórzane koloru białego
6.Rękawiczki letniepara13
7.Rękawiczki zimowepara13
8.Koszula wyjściowa z długimi rękawamiszt.23*zamiennie można wydać koszulę koloru białego z długimi rękawami, która może być noszona do 31 marca 2020 r.
9.Sznur galowyszt.13według korpusów osobowych, dla szeregowych - sznur galowy podoficera
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
11.Passzt.16dla występujących z szablą pas z koalicyjką
12.Pasta do obuwia czarnag60do zużycia
13.Oznaki stopni do:
munduru służbowegopara13oznaki stopnia na rękawy
płaszcza sukiennegopara16naramienniki z oznakami stopnia wz. MW
14.Szalik zimowy oficera koloru białegoszt.16
15.Oznaka stopnia do czapki garnizonowej/kapeluszaszt.12
Umundurowanie polowe
1.Czapka polowaszt.12zamiennie można wydawać beret koloru czarnego, który może być noszony do 31 marca 2020 r.
2.Apaszkaszt.12w kolorze czarnym
3.Kurtka ubrania na złą pogodękpl.14
4.Bluza polowaszt.12
5.Spodnie poloweszt.12
6.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
7.Passzt.16
8.Oznaki stopni do:
kurtki ubrania na złą pogodępara14pochewki z oznakami stopnia wz. MW
bluzy polowejpara12
czapki polowejszt.12

Uwagi:

1. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów wydanych do zużycia, które przechodzą na własność z chwilą wydania oraz przedmiotów oznaczonych gwiazdką, które przechodzą na własność użytkownika po upływie okresu używalności. Przedmioty podlegające zwrotowi, po okresie używalności, w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

2. Okres używalności oznak stopni, wyszczególnionych w zestawie zostaje skrócony w przypadku awansu funkcjonariusza na wyższy stopień.

3. Dodatkowe elementy wyposażenia (np. ładownice) funkcjonariusze noszą w kolorze czarnym.

4. Funkcjonariusze zaopatrywani na podstawie powyższego zestawu otrzymują dodatkowo pokrowiec na mundur.

5. Dodatkowo na potrzeby nieetatowej kompanii reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów użytkujących umundurowanie wzoru marynarki wojennej wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW Nr 7

dla funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1.Bluza polowaszt.14z nadrukiem maskującym "SG 14"
2.Spodnie poloweszt.14z nadrukiem maskującym "SG 14"
3.Bluza polowa letniaszt.14z nadrukiem maskującym "SG 14"
4.Spodnie polowe letnieszt.14z nadrukiem maskującym "SG 14"
5.Koszula polowaszt.14z nadrukiem maskującym "SG 14"
6.Czapka polowaszt.14z nadrukiem maskującym "SG 14"
7.Trzewiki polowepara14
8.Oznaki stopni do:z nadrukiem maskującym "SG 14"
bluzy polowejpara14
bluzy polowej letniejpara14
czapki polowejszt.14

Uwagi:

1. Bluzę polową i spodnie polowe oraz bluzę polową letnią i spodnie polowe letnie wydaje się jako komplet munduru polowego oraz munduru polowego letniego.

2. Okres używalności oznak stopni, wyszczególnionych w zestawi zostaje skrócony w przypadku awansu funkcjonariusza na wyższy stopień.

3. Przedmioty umundurowania określone w zestawie wydaje się po ocenie faktycznych potrzeb. Funkcjonariuszowi można przydzielić przedmioty umundurowania określone w zestawie, mimo że zostały mu wcześniej przydzielone, w sytuacji gdy posiadane przez funkcjonariusza umundurowanie utraciło właściwości użytkowe i nie upłynął okres jego używalności.

4. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w zestawie można przydzielić funkcjonariuszowi niezależnie od posiadanych przedmiotów umundurowania wydanych na podstawie innych zestawów.

5. Przedmioty umundurowania wyszczególnione w zestawie, po upływie okresu używalności, nie podlegają zwrotowi.

ZESTAW Nr 8

dla funkcjonariuszy pełniących służbę graniczną i wykonujących działania graniczne oraz wykonujących prace administracyjno - biurowe w umundurowaniu służbowym

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1.Koszula służbowa z długimi rękawamiszt.12kategoria II
2.Koszula służbowa z krótkimi rękawamiszt.12kategoria II
3.Czapka służbowa letniaszt.12kategoria II
4.Czapka służbowa zimowaszt.12kategoria II
5.Spodnie służboweszt.12kategoria II
6.Kurtka służbowakpl.12kategoria II
7.Półbuty służbowepara12kategoria II
8.Trzewiki służbowepara12kategoria II
9.Oznaki stopni do umundurowania służbowegopara22kategoria II

Uwagi:

1. Wzory umundurowania wymienionego w zestawie oraz sposób jego noszenia są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Okres używalności oznak stopni, wyszczególnionych w zestawie zostaje skrócony w przypadku awansu funkcjonariusza na wyższy stopień.

3. Przedmioty umundurowania określone w zestawie przechodzą na własność użytkownika z dniem wydania.