Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2020.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Archiwum państwowe dysponujące sprzętem do digitalizacji wykonuje wzorcowe kopie cyfrowe materiałów archiwalnych na podstawie rocznego planu digitalizacji, składanego Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, w terminie i według wzoru określonych w zarządzeniu nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie dokumentów planistycznych określających kierunki działań i zakres prac archiwum państwowego oraz ustalenia terminu ich składania (Dz. Urz. NDAP poz. 9).",

b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Plan digitalizacji, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu wraz z pozostałymi dokumentami planistycznymi, na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.",

d) uchyla się ust. 4;
2) uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r.