Zmiana zarządzenia w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie". - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 90) w § 1 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.