Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 119
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji (Dz. Urz. ABW poz. 41, z 2015 r. poz. 26 oraz z 2018 r. poz. 16) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DYSCYPLIN I SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE KTÓRYCH NADAJE SIĘ UPRAWNIENIA DO WYDAWANIA OPINII

Lp.WŁAŚCIWA MERYTORYCZNIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNADYSCYPLINAZAKRES BADAŃSPECJALNOŚĆ
1.Biuro Badań KryminalistycznychBadania fonoskopijneodsłuch i spisanie treści audiodokumentówEkspert z zakresu badań fonoskopijnych
identyfikacja mówców
badanie autentyczności nagrań
analiza efektów akustycznych towarzyszących nagraniu
korekcja nagrań z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych
2.Biuro Badań KryminalistycznychBadanie zapisów wizyjnychpoprawa jakości nagrań wideoEkspert z zakresu badania zapisów wizyjnych
odtwarzanie wyglądu zewnętrznego osób i przedmiotów na podstawie opisu słownego
badania antroposkopijne
3.Biuro Badań KryminalistycznychBadania biologiczneidentyfikacja materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego, badanie polimorfizmu DNA jądrowegoEkspert z zakresu badań DNA
4.Biuro Badań KryminalistycznychBadania chemiczneanaliza jakościowa, ilościowa, porównawcza środków odurzających, substancji psychotropowych, farmaceutycznych i innych związków chemicznychEkspert z zakresu badań chemicznych
identyfikacja mikrośladów środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorów służących ich wytwarzaniu
identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów
określenie składu chemicznego oraz identyfikacja materiałów wybuchowych i mieszanin pirotechnicznych:

- identyfikacja mikrośladów substancji wybuchowych w pozostałościach powybuchowych i mieszanin pirotechnicznych

badanie wyrobów alkoholowych:

- badania ilościowe i jakościowe

- wykrywanie substancji niespecyficznych określonych ustawowo jako skażalniki alkoholu etylowego

5.Biuro Badań KryminalistycznychBadania pozostałości po wystrzale z broni palnej (Gunshot Residues - GSR)- badania pozostałości po wystrzale z broni palnej (Gunshot Residues - GSR)Ekspert z zakresu badania pozostałości powystrzałowych (GSR)
6.Biuro Badań KryminalistycznychBadania daktyloskopijnewizualizacja śladów daktyloskopijnych:

- ujawnianie, zabezpieczanie i poprawa czytelności śladów linii papilarnych

- wstępna kwalifikacja śladów linii papilarnych do dalszych badań

Ekspert z zakresu badań daktyloskopijnych
ocena przydatności ujawnionych i zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych do celów identyfikacyjnych
badania porównawcze i identyfikacyjne śladów daktyloskopijnych
przygotowanie techniczne śladów daktyloskopijnych w celu sprawdzenia z danymi zgromadzonymi w bazie AFIS (czynność wymagająca pisemnego zlecenia jednostek organizacyjnych ABW lub innych uprawnionych organów)
7.Biuro Badań KryminalistycznychBadania dokumentówustalanie autentyczności dokumentów publicznych, banknotów, kart płatniczych oraz innych dokumentówEkspert z zakresu badań dokumentów
opiniowanie zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz innych dokumentów
analiza metod fałszerskich
identyfikacja technik wykorzystanych do produkcji dokumentu
identyfikacja materiałów wykorzystanych do produkcji dokumentu (np. papiery, polimery, tusze, atramenty, farby i inne) - metody optyczne
identyfikacja materiałów wykorzystanych do produkcji dokumentu (np. papiery, polimery, tusze, atramenty, farby i inne) - metody fizykochemiczne
identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn drukarskich na podstawie wydruków, matryc oraz innych materiałów
identyfikacja grupowa i indywidualna drukarek komputerowych oraz urządzeń powielających na podstawie wydruków, cech urządzeń, a także innych materiałów
identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn do pisania na podstawie maszynopisów, kalek, cech maszyn oraz innych materiałów
identyfikacja grupowa i indywidualna narzędzi pisarskich na podstawie linii graficznych, cech narzędzi oraz innych materiałów
ustalanie autentyczności odcisków pieczątek, identyfikacja pieczątek, pieczęci, stempli, faksymile oraz ich odcisków
rekonstrukcja dokumentów zniszczonych (np. spalonych, zbutwiałych) oraz odczyt znajdujących się na nich zapisów
ujawnianie i odczytywanie śladów pisma wgłębionego, zapisów niewidocznych (np. usuniętych czy zamazanych)
określanie kolejności powstawania linii graficznych na dokumencie (np. podpisu i nadruku)
8.Biuro Badań Kryminalistycznych

Departament Wsparcia Operacyjno- Technicznego

Techniczne badanie dokumentówokreślanie technik wytwarzania dokumentówEkspert z zakresu technicznego badania dokumentów
opiniowanie zabezpieczeń dokumentów
badanie dokumentów drukowanych oraz identyfikacja form, czcionek drukarskich i urządzeń do drukowania
określanie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia
ustalenie autentyczności dokumentów na podstawie badań ich nośników, środków kryjących i stosowanych zabezpieczeń
9.Biuro Badań KryminalistycznychBadania pismaustalenie liczby osób kreślących pismo ręczneEkspert z zakresu badań pisma
identyfikacja indywidualna osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego
weryfikacja autentyczności podpisów
10.Biuro Badań KryminalistycznychBadania fotograficznewykonywanie fotografii techniką cyfrową, także w zakresach innych niż światło widzialne, techniką makrofotografii i fotografii mikroskopowejEkspert z zakresu fotografii
11.Biuro Badań KryminalistycznychBadania z zakresu informatyki śledczejustalenie cech charakterystycznych komputerów, podzespołów i urządzeń peryferyjnychEkspert z zakresu badań elektronicznych nośników informacji
możliwość wykorzystania danych podzespołów i urządzeń peryferyjnych z danymi systemami komputerowymi
analiza systemów komputerowych pod kątem możliwości zastosowania do popełniania za ich pomocą określonych przestępstw
ustalenie przeznaczenia urządzeń informatycznych
ustalenie zawartości komputerowych nośników danych (sporządzenie listy zapisanych plików)
analiza informacji zawartych na cyfrowych nośnikach danych
odzyskiwanie danych z cyfrowych nośników informacji
12.Departament

Bezpieczeństwa

Teleinformatycznego

Badania kryptograficzneanaliza dokumentów szyfrowychEkspert z zakresu kryptografii
badanie i certyfikacja urządzeń lub narzędzi kryptograficznych służących do ochrony informacji niejawnych
13.Departament

Bezpieczeństwa

Teleinformatycznego

Badania emisji elektromagnetycznejbadania środków ochrony elektromagnetycznejEkspert z zakresu badań emisji elektromagnetycznej
14.Departament

Bezpieczeństwa

Teleinformatycznego

Bezpieczeństwo teleinformatycznecyberterroryzmEkspert z zakresu cyberterroryzmu
radiokontrwywiadEkspert z zakresu radiokontrwywiadu
bezpieczeństwo teleinformatyczneEkspert z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
analiza dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów lub sieci teleinformatycznej
15.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuBadania poligraficzneweryfikacja ustaleń wersyjnych, kierunkowanie czynności postępowania (procesowego i operacyjnego)Ekspert z zakresu badań poligraficznych
eliminowanie osób podejrzewanych
weryfikacja zeznań świadka
weryfikacja wyjaśnień podejrzanego
typowanie osób mających związek ze zdarzeniem
wskazanie dowodów poszlakowych
wskazanie możliwości uzyskania dowodów
tworzenie brakujących ogniw w wersjach
16.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuFizyczne zwalczanie terroryzmupoprawność działań zmierzających do fizycznego zwalczania terroryzmuEkspert z zakresu fizycznego zwalczania terroryzmu
badanie adekwatności zastosowanych sił i środków do realizacji zadań związanych z fizycznym zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych,
badanie zasadności użytych ŚPB oraz broni palnej do eliminacji zagrożenia terrorystycznego w szczególność w sytuacji: zakładniczej, zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym oraz żegludze powietrznej lub wodnej, rozprzestrzeniania środków chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych
17.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuFizyczne zabezpieczenie czynności procesowychpoprawność działań realizacyjnych mających na celu zatrzymanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwaEkspert z zakresu fizycznego zabezpieczenia działań procesowych
poprawność działań związanych z fizycznym zabezpieczeniem czynności procesowych
badanie adekwatności zastosowanych sił i środków do realizacji zadań związanych z fizycznym zabezpieczeniem czynności procesowych
badanie zasadności użytych ŚPB oraz broni palnej
18.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuDziałania minersko-

pirotechniczne

badanie poprawności prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych
badanie adekwatności użytych sił, środków oraz metod pracy w działaniach minersko-pirotechnicznychEkspert z zakresu działań minersko- pirotechnicznych
poprawność zabezpieczenia rejonu prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych oraz osób znajdujących się w obszarze oddziaływania materiałów niebezpiecznych
19.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuFizyczna ochrona osób i mieniapoprawność prowadzenia działań w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, w szczególności ochrony obiektów, konwojowania osób i mienia, ochrony osób, zabezpieczenia spotkańEkspert z zakresu fizycznej ochrony osób i mienia
poprawność planowania oraz dokumentowania zadań w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia
badanie poprawności i adekwatności zaangażowanych sił, środków i metod pracy w trakcie realizacji zadań związanych z fizyczną ochroną osób i mienia
20.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuTechniczna ochrona osób i mieniapoprawność oraz adekwatność zastosowanych zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych oraz systemów kontroli wejścia/wyjścia oraz dozoru wizyjnegoEkspert z zakresu technicznej ochrony osób i mienia
poprawność planowania oraz dokumentowania realizacji zadań w zakresie technicznej ochrony osób i mienia, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych dotyczących ruchu materiałowo-osobowego, obrazu z kamer CCTV
21.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuUżycie

i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej (ŚPB)

badanie zasadności użycia lub wykorzystania ŚPB oraz broni palnejEkspert z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej (ŚPB)
poprawność wykonania procedur związanych z użyciem lub wykorzystaniem ŚPB lub broni palnej
poprawność sporządzonej dokumentacji związanej z użyciem lub wykorzystaniem ŚPB oraz broni palnej
badanie adekwatność użytych lub wykorzystanych ŚPB oraz broni palnej
22.Biuro KadrBadania psychologicznebadania psychologiczneEkspert z zakresu badań psychologicznych
23.Departament Wsparcia Operacyjno- TechnicznegoBadanie antypodsłuchowebadanie widma radiowegoEkspert z zakresu badań antypodsłuchowych
badanie endoskopowe pomieszczeń i przedmiotów w niezbędnym zakresie
badanie termowizyjne
badanie rentgenowskie pomieszczeń i przedmiotów w niezbędnym zakresie
przygotowywanie i tworzenie specjalnych stref bezpieczeństwaEkspert z zakresu zabezpieczeń antypodsłuchowych
24.Departament Wsparcia Operacyjno-TechnicznegoBadanie zabezpieczeń mechanicznychbadanie podatności zabezpieczeń mechanicznych na nieuprawnione otwarcieEkspert z zakresu zabezpieczeń mechanicznych
badanie potwierdzające używanie narzędzi do pokonywania zabezpieczeń
25.Departament Ochrony Informacji NiejawnychBadanie dokumentów w zakresie ochrony informacji niejawnychopiniowanie dokumentów w zakresie ochrony informacji niejawnychEkspert z zakresu opiniowania dokumentów w zakresie ochrony informacji niejawnych
26.Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AudytuBadania z zakresu technik bombowychtestowanie sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do realizacji działań minersko-pirotechnicznychEkspert z zakresu technik bombowych
wykrywanie, identyfikacja oraz zabezpieczenie materiałów wybuchowych, prekursorów do ich produkcji oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych przed i po wybuchu
rozpoznanie minersko-pirotechniczne
neutralizacja materiałów i urządzeń wybuchowych
zabezpieczenie i oględziny miejsca po wybuchu
27.Centrum

Antyterrorystyczne

Opiniowanie w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznymanaliza zagrożeń o charakterze terrorystycznymEkspert z zakresu zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym
analiza zagrożeń o charakterze ekstremistycznym
28.Centrum

Antyterrorystyczne

Opiniowanie w zakresie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych w przeciwdziałaniu i w zwalczaniu terroryzmuanaliza czynności operacyjno-rozpoznawczychEkspert z zakresu prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych w przeciwdziałaniu i w zwalczaniu terroryzmu
analiza taktyki działań operacyjno-rozpoznawczych
29.Centrum

Antyterrorystyczne

Opiniowanie w zakresie bioterroryzmuanaliza zagrożeń o charakterze bioterrorystycznymEkspert z zakresu bioterroryzmu
30.Centrum

Antyterrorystyczne

Opiniowanie rozwiązań antyterrorystycznych wiążących państwa członkowskie UEanaliza rozwiązań prawno-organizacyjnych proponowanych przez państwa członkowskie i NATOEkspert z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach międzynarodowych
31.Departament

Kontrwywiadu

Rozpoznanie kontrwywiadowczeanaliza obszarów aktywności, kierunków zainteresowań i modus operandi obcych służb specjalnych oraz rozpoznawanie zachodzących tendencji i zmian w ich działalnościEkspert z zakresu funkcjonowania obcych służb specjalnych
32Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń w sektorze energetykianaliza zagrożeń w zakresie energetyki krajowejEkspert z zakresu energetyki
33.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie usług i rynków finansowychanaliza zagrożeń systemowych w zakresie usług i rynków finansowych.Ekspert ds. usług i rynków finansowych
34.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń krajowego przemysłu chemicznegoanaliza zagrożeń krajowego przemysłu chemicznego.Ekspert ds. przemysłu chemicznego
35.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń krajowego przemysłu wydobywczegoanaliza zagrożeń krajowego przemysłu wydobywczegoEkspert ds. przemysłu wydobywczego
36.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń transportu krajowegoanaliza zagrożeń w zakresie transportu krajowegoEkspert ds. transportu
37.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń funkcjonowania krajowych rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowychanaliza zagrożeń w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowychEkspert ds. telekomunikacji
38.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń funkcjonowania krajowego systemu ochrony zdrowiaanaliza zagrożeń w funkcjonowaniu krajowego systemu ochrony zdrowiaEkspert ds. ochrony zdrowia
39.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń w funkcjonowaniu krajowego systemu ochrony środowiskaanaliza zagrożeń w funkcjonowaniu krajowego systemu ochrony środowiskaEkspert ds. ochrony środowiska
40.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie w zakresie zagrożeń w funkcjonowaniu polskiej gospodarki rolnejanaliza zagrożeń polskiej gospodarki rolnejEkspert ds. gospodarki rolnej
41.Departament Zagrożeń StrategicznychOpiniowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej (IK)audyt systemów bezpieczeństwa IKEkspert z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej (IK)
analiza zagrożeń obiektów IK
ocena planów ochrony IK