Zmiana zarządzenia w sprawie Centralnego Rejestru Jednostek Pływających Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.42

Akt oczekujący
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 sierpnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Jednostek Pływających Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088 i 1489) zarządza się, co nastepuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie Centralnego Rejestru Jednostek Pływających Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jednostka pływająca jest lub będzie eksploatowana;";

2)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o zarejestrowanie wnosi do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jednostka pływająca jest lub będzie eksploatowana.",

b)
w ust. 3 wyrazy "oddziału Straży Granicznej albo komendant ośrodka szkolenia" zastępuje się wyrazami "jednostki organizacyjnej",
c)
w ust. 4:
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jednostka pływająca jest lub będzie eksploatowana;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) datę i podpis komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jednostka pływająca jest lub będzie eksploatowana.";

3)
w § 5 w ust. 1 wyrazy "oddziału Straży Granicznej albo komendant ośrodka szkolenia" zastępuje się wyrazami " jednostki organizacyjnej ";
4)
w § 6 wyrazy "oddziału Straży Granicznej albo komendanta ośrodka szkolenia" zastępuje się wyrazami " jednostki organizacyjnej";
5)
w § 7:
a)
w ust. 1 wyrazy "innego oddziału Straży Granicznej albo ośrodka szkolenia" zastępuje się wyrazami "innej jednostki organizacyjnej",
b)
w ust. 2 wyrazy "oddziału Straży Granicznej albo komendant ośrodka szkolenia" zastępuje się wyrazami "jednostki organizacyjnej", a wyraz "przyjmującego" zastępuje się wyrazem "przyjmującej";
6)
w § 8 w ust. 3 wyrazy "oddziału Straży Granicznej albo komendant ośrodka szkolenia" zastępuje się wyrazami " jednostki organizacyjnej";
7)
w załączniku nr 1 do zarządzenia w tabeli tytuł kolumny nr 10 otrzymuje brzmienie:

"Nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej";

8)
w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a)
w tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie:

"

5.Nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej

",

b)
podpis pod tabelą otrzymuje brzmienie:

.................................................................................................................

"(data, podpis komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)";

9)
w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a)
w tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"

3.Jednostka organizacyjna Straży Granicznej

",

b)
podpis pod tabelą otrzymuje brzmienie: .............................................................

"(data, podpis komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)".

§  2. 
Wpisy w rejestrze określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.