Dz.Urz.CBA.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie aplikacji analitycznej D@fne

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24/13 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie aplikacji analitycznej D@fne (Dz. Urz. CBA z 2013 r., poz. 31) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W aplikacji D@fne nie przetwarza się danych osobowych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.