Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.4.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

GD.M.0210.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3  - zarządza się, co następuje:

§  1.  Wprowadzam do stosowania nowe wydanie Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będącej elementem składowym Polityki Komunikacyjnej PGL LP, wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 71 z dnia 19 października 2015 r. (znak spr. GP.0610.1.2015).
§  2.  Pozostałe zapisy Polityki Komunikacyjnej PGL LP pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a stanowi, że Dyrektor Generalny "inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działania dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym".