Dz.Urz.MF.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 27a w ust. 2:
a) w pkt 1a po wyrazach "przez jednostki" dodaje się wyraz "organizacyjne",
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) prowadzenie grupowej analizy ryzyka, o której mowa w rozdziale 2 działu IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w zakresie identyfikacji ryzyka wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego;";

2) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Audytu Środków Publicznych odpowiada za:

1) realizację zadań w zakresie audytu i kontroli w zakresie, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1-1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań określonych w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

2) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad audytem i jego koordynowanie w odniesieniu do zadań wykonywanych przez dyrektora izby administracji skarbowej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w odniesieniu do art. 14 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

3) wykonywanie zadań w zakresie koordynacji działalności dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie realizacji audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

4) wykonywanie funkcji specjalnej jednostki, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

5) wykonywanie zadań AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service - jednostki koordynującej, we współpracy z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF, zwalczanie nadużyć finansowych), o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

6) obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.";

3) w § 30 w ust. 2 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania, na podstawie art. 131 § 2 pkt 3 i 4 oraz art. 131a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadkach wyłączenia organu podatkowego;";

4) w § 32 w ust. 2 w pkt 4a po wyrazach "czynności audytowych" średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;";
5) w § 40:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "w zakresie IT" dodaje się wyrazy "oraz, we współpracy z Szefem KAS, wyznaczanie strategii i kierunków działania w zakresie rozwoju i utrzymania usług informatycznych w KAS;";
b) w ust. 2:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie aplikacji oraz nadzoru nad kontraktami z dostawcami zewnętrznymi, we współpracy z Szefem KAS;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) współpraca z Departamentem Zarządzania Strategicznego w zakresie zarządzania projektami i inicjatywami informatycznymi, w tym weryfikacja zasadności ich realizacji pod kątem biznesowym, architektonicznym, finansowym oraz spójności z innymi inicjatywami realizowanymi w obszarze budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w Ministerstwie i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;";

6) w § 41a:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "unikaniu opodatkowania" dodaje się wyrazy "i środkami ograniczającymi umowne korzyści",
b) w ust. 2:
pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) współpraca w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego z:

a) Departamentem Cen Transferowych i Wycen w zakresie cen transakcyjnych;

b) Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz środków ograniczających umowne korzyści;

5) współpraca odpowiednio z Departamentem Cen Transferowych i Wycen lub Departamentem Poboru Podatków w zakresie przygotowywania rozwiązań legislacyjnych dotyczących cen transakcyjnych lub nadawania Numeru Schematu Podatkowego (NSP);

6) prowadzenie postępowań, o których mowa w art. 119g § 1-3 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) wydawanie decyzji ustalających dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w rozdziale 6a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w ramach postępowań podatkowych, o których mowa w art. 119g § 1-3 i 8 tej ustawy;

6b) wydawanie decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, o których mowa w rozdziale 5 działu IIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;",

w pkt 8 po wyrazach "unikania opodatkowania", dodaje się wyrazy "oraz środków ograniczających umowne korzyści;",
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14e § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) zastępowanie Szefa KAS w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawa wymienionych w pkt 6-7 i 8a;",

pkt 13-14 otrzymują brzmienie:

"13) typowanie podmiotów do kontroli w zakresie cen transakcyjnych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i środków ograniczających umowne korzyści, w tym przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych oraz zlecanie takich kontroli, we współpracy z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami;

14) typowanie kluczowych podmiotów do kontroli lub innych czynności weryfikacyjnych, w tym przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych oraz zlecanie przeprowadzenia czynności, we współpracy z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami;",

po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) współpraca z Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie wydawania wyjaśnień ogólnych, o których mowa w art. 86k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;",

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie Działu IIIA Rozdział 1, 2, 4 i 5, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego.";

7) § 41b otrzymuje brzmienie:

"§ 41b. 1. Departament Nadzoru nad Kontrolami odpowiada za realizację zadań związanych z:

1) prowadzeniem przez organy KAS kontroli celno-skarbowych, kontroli podatkowych i czynności audytowych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Ceł, Departament Kluczowych Podmiotów, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz urzędowego sprawdzenia;

2) przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Analiz;

3) zwalczaniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych;

4) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej związaną z udzielaniem zezwoleń oraz zatwierdzaniem regulaminów gier, w tym przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczeń finansowych oraz związanych z zatwierdzaniem lokalizacji salonu gier na automatach;

5) prowadzeniem Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zlecanie i koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych;

2) typowanie podmiotów do kontroli celno-skarbowych;

3) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych i naczelników urzędów skarbowych odpowiednio w zakresie:

a) kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych,

b) współpracy z instytucjami międzynarodowymi, instytucjami UE oraz organami państw członkowskich UE w zakresie pomocy administracyjnej i kontroli;

5) nadzór nad działalnością naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie:

a) przeprowadzania urzędowego sprawdzenia,

b) przeprowadzania czynności audytowych;

6) wyznaczanie organu podatkowego do prowadzenia kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych na podstawie art. 18c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

7) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Analiz;

8) prowadzenie indywidualnej analizy ryzyka, o której mowa w rozdziale 2 działu IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie identyfikacji podmiotów mogących wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego;

9) nadzór nad wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu działu IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obowiązków, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

10) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 119zzj § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

11) udostępnianie informacji, danych i dokumentów na podstawie art. 297c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Analiz;

12) pełnienie roli operatora biznesowego dla STIR, we współpracy z Departamentem Informatyzacji i Departamentem Poboru Podatków;

13) wykonywanie kontroli wypełniania obowiązków, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, izbę rozliczeniową, banki zrzeszające oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

14) wykonywanie zadań wynikających z art. 15f ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.)";

8) w § 42a:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego.";

b) w ust. 2:
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) przygotowywanie sprawozdania z działalności KAS, o którym mowa w art. 12c ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) rozpatrywanie wniosków złożonych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zakończonych rozstrzygnięciami wydanymi przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i Szefa KAS;",

w pkt 7 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na niezałatwienie spraw w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);";

9) w § 44 w ust. 2;
a) w pkt 6 wyrazy "ministra właściwego do spraw finansów publicznych" zastępuje się wyrazami "Szefa KAS",
b) w pkt 9 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f-h w brzmieniu:

"f) obsługą e-sprawozdań finansowych,

g) obsługą kas on-line, we współpracy z Departamentem Informatyzacji,

h) przekazywaniem środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy oraz dokonywaniem zwrotów na rachunek VAT;",

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) realizowanie zadań związanych z prawidłowym nadawaniem NSP, w tym odmową nadania oraz unieważnienia NSP, na podstawie rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz współpraca z Departamentem Kluczowych Podmiotów oraz Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie przygotowywania propozycji i rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych dotyczących nadawania NSP;";

10) w § 54 w ust. 2:
a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) przygotowywanie propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie informacji o schematach podatkowych, o których mowa w rozdziale 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, we współpracy z Departamentem Kluczowych Podmiotów oraz Departamentem Poboru Podatków;",

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) zapewnienie systemowego przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i nieuprawnionemu przerzucaniu dochodów, w tym rozwiązań legislacyjnych, z uwzględnieniem w szczególności przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, informacji o schematach podatkowych oraz innych przepisów szczególnych mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania;

c) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) dokonywanie oceny i analizy informacji o schematach podatkowych, we współpracy z Departamentem Kluczowych Podmiotów, w tym przygotowywanie, na podstawie art. 86k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, rekomendowanie kierunkowych obszarów do kontroli właściwym jednostkom organizacyjnym KAS w Ministerstwie.";

11) w § 56a w ust. 2:
a) w pkt 2 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy

"z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;",

b) w pkt 7 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy

"w szczególności projektami i inicjatywami informatycznymi, w tym weryfikacja zasadności ich realizacji pod kątem biznesowym, architektonicznym, finansowym oraz spójności z innymi inicjatywami realizowanymi w obszarze budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;";

12) w § 61:
a) w ust. 1:
w pkt 2 wyrazy "art. 229" zastępuje się wyrazami "art. 229-230a",
w pkt 3 wyrazy "art. 223 i art. 226" zastępuje się wyrazami "art. 223, art. 226, art. 235, art. 236 i art. 238",
po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 239 Kodeksu karnego, w przypadku osób pomagających sprawcom przestępstw określonych w pkt 1-3.",

b) w ust. 2:
w pkt 1 po wyrazach "art. 131 ust. 1, 2 i 5" dodaje się wyrazy "i art. 133",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych w KAS, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne;",

w pkt 7 po wyrazach "operacyjno-rozpoznawczych" dodaje się wyrazy "i dochodzeniowo-śledczych;",
w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) wykonywanie zadań i uprawnień ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących nadzoru nad realizacją zadań KAS w zakresie:

a) prawidłowości realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu,

b) prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych,

c) rozpoznawania i wykrywania popełnianych przez funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego oraz przestępstw skarbowych, a także zapobiegania tym przestępstwom;

d) realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, a także ich analizy przez właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

e) przestrzegania zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS,

f) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Służbę Celno-Skarbową.".

§  2.  W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 28 ust. 1 pkt 1-3, pkt 6 lit. a, lit. b tiret pierwsze w zakresie pkt 4 lit. b, pkt 5 i 6, tiret drugie - siódme, lit. c, pkt 9 lit. c oraz pkt 10, które wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).