Dz.Urz.MF.2018.111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 21, 43 i 88) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) włączanie Inspektora Ochrony Danych w sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności konsultowanie:

a) przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na etapie ich planowania,

b) oceny skutków dla ochrony danych planowanych operacji przetwarzania,

c) projektowania i modyfikacji systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe;";

2) w § 27 w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach "uprawnienia osobiste" średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Informacji Finansowej;";
3) w § 27a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) udostępnianie danych izbom administracji skarbowej, urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym, na podstawie art. 297c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);";

4) w § 39:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach nakładania kar administracyjnych w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli instytucji obowiązanych oraz w sprawach stosowania szczególnych środków ograniczających.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Departament realizuje zadania Ministra dotyczące przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.";

5) w § 41 b w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) udostępnianie informacji, danych i dokumentów na podstawie art. 297c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Analiz;";

6) w § 42a w ust. 2 uchyla się pkt 8;
7) w § 56a:
a) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wykonywanie zadań w stosunku do spółki, o której mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192), w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 9 ustawy.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem zadań realizowanych przez Departament Prawny.";

8) w § 59 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) naliczanie wynagrodzeń i uposażeń;";

9) w § 62a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Kontroli odpowiada za:

1) prowadzenie kontroli wewnętrznej;

2) koordynację:

a) kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

b) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

c) przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "nieprawidłowościami".",

b) w ust. 2:
uchyla się pkt 4a,
po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

"7a) przygotowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i koordynowanie ich wdrażania i realizacji w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

7b) realizowanie zadań dotyczących zgłoszeń lub sygnałów o nieprawidłowościach, zdarzeniach i okolicznościach, mających negatywny wpływ na działanie Ministerstwa;".

§  2.  W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).