Zmiana załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2009.6.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-530/08)

OM-906-1-247/09

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 statutu, zarządzam, co następuje.

§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia powołanego we wstępie, w części pt.: "Regulamin internetowych przetargów ograniczonych w Portalu Leśno-Drzewnym w 2009 roku" § 7, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, skutkuje odstąpieniem od umowy przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz przepadkiem wadium".
§  2.
W załączniku nr 1 do zarządzenia powołanego we wstępie, w części pt.: "Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" na 2009 rok":
1)
w § 1 dodaje się ustęp 1.: "Aukcja internetowa w aplikacji "e-drewno" - jednorazowe przedstawienie oferty na wybraną grupę handlowo-gatunkową w czasie nie krótszym niż 48 godzin liczonych z pominięciem sobót i dni świątecznych."
2)
§ 5 otrzymuje brzmienie: "W licytacji w serwisie aukcji "e-drewno" nie mogą uczestniczyć klienci, u których występują należności przeterminowane, nieobjęte kwotą gwarancji bankowej. Blokada założona na skutek należności przeterminowanych jest usuwana po uregulowaniu tych należności".
3)
§ 18, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Niespisanie umowy, o której mowa w ust. 1, skutkuje odstąpieniem od umowy przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz przepadkiem wadium".
4)
w § 18 skreśla się ustęp 5.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.