Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.11.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 października 2012 r.
zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych

EI-021-2-5/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. We wzorniku druków, wprowadzonym Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych, wprowadza się następujące zmiany we wzorach druków wejściowych do SILP:
1) w dziale 2.3. Infrastruktura - w poz. 2.3.10.2. wprowadza się do stosowania nowy wzór druku wraz z instrukcją jego wypełniania: PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT (na potrzeby projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych") - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w dziale 2.3. Infrastruktura - po poz. 2.3.10.2. dodaje się poz. 2.3.10.3., w której wprowadza się do stosowania nowy wzór druku wraz z instrukcją jego wypełniania: PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT (na potrzeby projektu "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie") - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl