Zmiana wytycznych w sprawie udzielania zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. - OpenLEX

Zmiana wytycznych w sprawie udzielania zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

WYTYCZNE Nr 101
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
zmieniające wytyczne w sprawie udzielania zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą

W związku z art. 3 ust. 4 i art. 67 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 730) ustala się, co następuje:
§  1. 
W wytycznych nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą (Dz. Urz. KGSG poz. 27) w § 6:
1)
w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) uzyskuje stanowisko właściwej komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Czynność, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy wniosków funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.".

§  2. 
Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.